Quý I/2018: PVN đạt doanh thu 136,3 ngàn tỷ đồng, tăng trưởng 15%

Nộp ngân sách Nhà nước toàn tập đoàn quý I đạt 23,8 ngàn tỷ đồng, vượt 30% kế hoạch.

Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) vừa có thông báo sơ bộ về kết quả sản xuất kinh doanh trong tháng 3 và lũy kế quý I với hầu hết các chỉ tiêu đều vượt kế hoạch đề ra.

Riêng trong tháng 3, tổng sản lượng khai thác quy dầu đạt 2,21 triệu tấn, vượt 1,1% kế hoạch tháng; sản xuất điện đạt 2,16 tỷ kWh, vượt 12,7% kế hoạch; sản xuất đạm đạt 149,4 ngàn tấn, vượt 8,6% kế hoạch và sản xuất xăng dầu toàn tập đoàn đạt 558 ngàn tấn, vượt 1,5% kế hoạch tháng.

Lũy kế 3 tháng đầu năm 2018, tổng sản lượng khai thác quy dầu là 6,34 triệu tấn, vượt 4,5% kế hoạch; sản xuất điện đạt 5,72 tỷ kWh, vượt 8,1% kế hoạch; sản xuất đạm 431,2 ngàn tấn, vượt 9,3% kế hoạch và sản xuất xăng dầu đạt 1,69 triệu tấn, vượt 5,7% kế hoạch. Công tác tìm kiếm thăm dò dầu khí tiếp tục được triển khai theo kế hoạch đề ra.

Trong tháng 3, các chỉ tiêu sản xuất của PVN đều hoàn thành vượt mức kế hoạch tháng đề ra, vượt 1-22%. Tính chung quý I, toàn Tập đoàn tiếp tục giữ được nhịp độ sản xuất kinh doanh, các chỉ tiêu sản xuất của Tập đoàn đều hoàn thành vượt từ 2-17% kế hoạch quý đề ra.

Về chỉ tiêu tài chính, tổng doanh thu của toàn bộ các đơn vị trong tập đoàn quý I đạt 136,3 ngàn tỷ đồng, vượt 12% kế hoạch và tăng 15% so với cùng kỳ 2017. Nộp ngân sách Nhà nước toàn tập đoàn quý I đạt 23,8 ngàn tỷ đồng, vượt 30% kế hoạch và tăng 12% so với cùng kỳ năm trước.


NDH