Giá trị doanh nghiệp nhà nước tăng hơn 20.000 tỷ đồng sau kiểm toán

(BĐT) - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) vừa công bố Báo cáo tổng hợp kết quả kiểm toán năm 2016. 
24 trong số 28 tập đoàn, tổng công ty, công ty nhà nước được kiểm toán trong năm 2016 kinh doanh có lãi. Ảnh: Lê Tiên
24 trong số 28 tập đoàn, tổng công ty, công ty nhà nước được kiểm toán trong năm 2016 kinh doanh có lãi. Ảnh: Lê Tiên

Theo Báo cáo, mặc dù có 24/28 tập đoàn (TĐ), tổng công ty (TCT), công ty nhà nước được kiểm toán trong năm 2016 đã kinh doanh có lãi trong năm 2015, bảo toàn và phát triển được vốn nhà nước, trong đó lợi nhuận của nhiều đơn vị tăng cao so với năm 2014, đóng góp vào kết quả tăng trưởng kinh tế năm 2015, song quá trình tái cơ cấu, công tác quản lý và sử dụng tiền, tài sản nhà nước của một số DNNN còn hạn chế. Cụ thể, hầu hết các TĐ, TCT và DN có sai sót trong việc hạch toán tài sản, nguồn vốn, doanh thu, chi phí; trích lập dự phòng nợ phải thu khó đòi, dự phòng giảm giá hàng tồn kho, dự phòng giảm giá đầu tư tài chính, thu lợi nhuận sau thuế không đúng quy định, nên qua kiểm toán đã kiến nghị tăng thu ngân sách nhà nước (NSNN) 6.241,8 tỷ đồng.

Hiệu quả kinh doanh năm 2015 của một số TĐ, TCT giảm sút so với năm 2014; nhiều DN có hệ số nợ phải trả trên vốn chủ sở hữu cao, thua lỗ lớn, âm vốn chủ sở hữu, có nguy cơ ngừng hoạt động hoặc phải giải thể; nhiều DN quản lý công nợ chưa chặt chẽ, sử dụng hàng tồn kho chưa hiệu quả, chậm luân chuyển; hoạt động đầu tư xây dựng, kinh doanh bất động sản của các DN còn nhiều tồn tại, hạn chế, diễn ra trong tất cả các khâu, giai đoạn của quá trình đầu tư.

Báo cáo của KTNN cũng cho biết, trong giai đoạn 2011 - 2015, cả nước đã cổ phần hóa 499 DNNN, đạt 96% kế hoạch. Phần lớn các DNNN sau cổ phần hóa đều có lãi, góp phần tăng thêm nguồn thu cho NSNN. Đáng chú ý, qua kiểm toán tại 7 DN, KTNN đã xác định tăng giá trị vốn nhà nước 20.818 tỷ đồng.

Thu Giang