(BĐT) - UBND TP.HCM vừa chỉ đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với Sở Công Thương thực hiện công tác chuẩn bị tổ chức đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư xây dựng Trung tâm Kinh doanh hương liệu, hóa chất TP.HCM.
 
Chuẩn bị đấu thầu xây Trung tâm Kinh doanh hương liệu, hóa chất TP.HCM

Căn cứ Nghị quyết số 122/NQ-HĐND ngày 9/12/2016 của HĐND TP.HCM về danh mục các dự án cần thu hồi đất, dự án có chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng trên địa bàn Thành phố, UBND TP.HCM cũng yêu cầu UBND Quận 8 rà soát, cập nhật Dự án Trung tâm Kinh doanh hương liệu, hóa chất TP.HCM vào kế hoạch sử dụng đất năm 2017 và báo cáo Sở Tài nguyên và Môi trường để tổng hợp, trình UBND Thành phố; đồng thời tiến hành các thủ tục thu hồi đất và triển khai công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng theo đúng quy định pháp luật.

UBND Quận 5 được yêu cầu định kỳ hàng tháng báo cáo UBND Thành phố về kết quả kiểm tra, kiểm soát và xử lý vi phạm hành chính đối với các cơ sở kinh doanh hóa chất trên địa bàn Quận (đặc biệt tại khu vực chợ Kim Biên).