(BĐT) - Ngày 14/5 tới, Công ty CP Cấp nước Đà Nẵng sẽ chốt danh sách cổ đông trả cổ tức đợt 2/2019 bằng tiền mặt với tỷ lệ 10,7%/cổ phiếu. Thời gian thực hiện chi trả cổ tức sẽ được tiến hành vào ngày 25/5.
Cấp nước Đà Nẵng chốt trả cổ tức đợt 2/2019, tỷ lệ 10,7%

Với 57,96 triệu cổ phiếu đang lưu hành, Công ty sẽ chi khoảng 62 tỷ đồng cho đợt trả cổ tức này.

Trước đó, đại hội cổ đông Công ty đã thông qua tờ trình trích lập quỹ và phân phối lợi nhuận năm 2019 với việc trích 114,1 tỷ đồng để chia cổ tức cho các cổ đông sở hữu cổ phiếu. Đồng thời, Công ty đặt kế hoạch chia cổ tức năm 2020 với số tiền 81,1 tỷ đồng.

Theo Báo cáo tài chính quý I/2020, Công ty ghi nhận doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ đạt 126,3 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế đạt 50,2 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 39,9 tỷ đồng.