Căn cứ đánh giá hợp đồng tương tự đối với gói thầu xây lắp, trường hợp gói thầu bao gồm tổ hợp nhiều công trình

0:00 / 0:00
0:00
Cơ quan trả lời: Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Nội dung hỏi đáp: Đơn vị ông Hoàng Xuân Hòa (Bình Định) là Bên mời thầu, trong đó yêu cầu về nội dung hợp đồng tương tự như sau:

"Từ ngày 01 tháng 01 năm 2020 đến thời điểm đóng thầu, nhà thầu đã hoàn thành tối thiểu 1 công trình có: loại kết cấu công trình giao thông, kết cấu mặt đường thảm nhựa, được đầu tư từ vốn ngân sách Nhà nước, cấp IV có giá trị là: 1.330.597.000 VND với tư cách là nhà thầu chính (độc lập hoặc thành viên liên danh), nhà thầu quản lý hoặc nhà thầu phụ".

Nhà thầu A tham dự gói thầu với tư cách nhà thầu độc lập. Theo nội dung hồ sơ dự thầu, nhà thầu kê khai 2 hợp đồng tương tự như sau:

Hợp đồng tương tự số 1 là hợp đồng công trình giao thông cấp IV có đầy đủ kết cấu theo yêu cầu của hồ sơ mời thầu, tuy nhiên phần nội dung yêu cầu về tính chất hạng mục tương tự (là thi công kết cấu mặt đường thảm nhựa) thì nhà thầu A không thi công, phần công việc này do nhà thầu liên danh khác thi công.

Do hợp đồng số 1 này nhà thầu không thi công hạng mục thảm nhựa như yêu cầu trong hồ sơ mời thầu. Nhà thầu đề xuất thêm một hợp đồng tương tự số 2 với tính chất tương tự theo yêu cầu hồ sơ mời thầu (hợp đồng này nhà thầu có thi công mặt đường bê tông nhựa) nhưng giá trị thấp hơn giá trị yêu cầu của hồ sơ mời thầu.

Ông Hòa hỏi, trường hợp nhà thầu A đề xuất dự thầu gồm hợp đồng số 1 và hợp đồng số 2 như trên có được đánh giá là đáp ứng yêu cầu về hợp đồng tương tự của hồ sơ mời thầu hay không?

Bộ Kế hoạch và Đầu tư trả lời câu hỏi như sau: Tại khoản 1 Điều 15 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP của Chính phủ quy định việc đánh giá hồ sơ dự thầu phải căn cứ vào tiêu chuẩn đánh giá hồ sơ dự thầu và các yêu cầu khác trong hồ sơ mời thầu, căn cứ vào hồ sơ dự thầu đã nộp, các tài liệu giải thích, làm rõ hồ sơ dự thầu của nhà thầu để bảo đảm lựa chọn được nhà thầu có đủ năng lực và kinh nghiệm, có giải pháp khả thi để thực hiện gói thầu.

Việc đưa ra yêu cầu về hợp đồng tương tự đối với gói thầu xây lắp một giai đoạn một túi hồ sơ đối với trường hợp gói thầu bao gồm tổ hợp nhiều công trình thì thực hiện theo hướng dẫn tại Mục 2.1 Chương III Mẫu E-HSMT xây lắp một giai đoạn một túi hồ sơ ban hành kèm theo Thông tư số 08/2022/TT- BKHĐT.

Việc đánh giá hồ sơ dự thầu (trong đó có hợp đồng tương tự) thực hiện theo quy định nêu trên và thuộc trách nhiệm của tổ chuyên gia, bên mời thầu.

Chuyên đề