Bổ sung, thay thế nhân sự chủ chốt

0:00 / 0:00
0:00
Theo quy định của E-HSMT, trường hợp nhân sự chủ chốt mà nhà thầu đề xuất trong E-HSDT không đáp ứng yêu cầu, bên mời thầu cho phép nhà thầu bổ sung, thay thế. Nhà thầu chỉ được phép bổ sung, thay thế một lần đối với từng vị trí nhân sự trong một khoảng thời gian phù hợp nhưng không ít hơn 3 ngày làm việc.

Trong quá trình đánh giá xem xét E-HSDT, bên mời thầu đề nghị làm rõ tài liệu chứng minh năng lực kinh nghiệm nhân sự chủ chốt A, nhà thầu không làm rõ mà đề nghị thay thế nhân sự A bằng nhân sự B. Qua xem xét, Bên mời thầu nhận thấy cần tiếp tục đề nghị làm rõ tài liệu chứng minh năng lực kinh nghiệm nhân sự chủ chốt B. Nhà thầu không làm rõ mà lại đề nghị thay thế nhân sự B bằng nhân sự A và có kèm theo tài liệu chứng minh năng lực kinh nghiệm nhân sự A.

Trường hợp này, nhà thầu đã thay thế 2 lần đối với nhân sự chủ chốt, xin hỏi nhà thầu đề nghị thay thế như vậy có phù hợp hay không, nếu phù hợp thì bên mời thầu đánh giá năng lực kinh nghiệm của nhân sự A hay nhân sự B?

Chuyên đề