(BĐT) - HĐQT Công ty CP Nhựa An Phát Xanh (mã chứng khoán: AAA) vừa thông qua việc triển khai thực hiện phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.

Theo đó, Công ty dự kiến phát hành gần 29,68 triệu cổ phiếu, tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá là 296,76 tỷ đồng cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ 10:1.

Nguồn vốn phát hành là thặng dư vốn cổ phần thuộc quyền sở hữu và sử dụng của Công ty mẹ trên Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2020 đã được kiểm toán. Theo Báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán năm 2020, thặng dư vốn cổ phần tại thời điểm 31/12/2020 là hơn 692 tỷ đồng.

Số lượng cổ phiếu phát hành để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu sẽ không bị hạn chế chuyển nhượng. Thời gian phát hành dự kiến sau khi UBCK thông báo nhận được đầy đủ tài liệu báo cáo về việc phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu. Dự kiến tháng 8/2021.

Về kết quả kinh doanh, kết thúc quý I/2021, Công ty ghi nhận doanh thu đạt 2.280 tỷ đồng, tăng 45,04%; lợi nhuận sau thuế đạt 89 tỷ đồng, tăng 41,27% so với cùng kỳ năm 2020.