Cho phép thế chấp nhà ở hình thành trong tương lai

BĐT- Ngân hàng Nhà nước đã chấp thuận cho chủ đầu tư được thế chấp dự án hoặc nhà ở hình thành trong tương lai xây dựng trong dự án tại tổ chức tín dụng để vay vốn đầu tư dự án hoặc xây dựng nhà ở.
Chủ đầu tư được thế chấp một phần hoặc toàn bộ dự án đầu tư xây dựng nhà ở. Ảnh: LT
Chủ đầu tư được thế chấp một phần hoặc toàn bộ dự án đầu tư xây dựng nhà ở. Ảnh: LT

Ngân hàng Nhà nước đã chấp thuận cho chủ đầu tư được thế chấp dự án hoặc nhà ở hình thành trong tương lai xây dựng trong dự án tại tổ chức tín dụng để vay vốn đầu tư dự án hoặc xây dựng nhà ở. Tổ chức, cá nhân xây dựng nhà ở hình thành trong tương lai hoặc mua nhà ở hình thành trong tương lai trong dự án đầu tư xây dựng nhà ở của chủ đầu tư được thế chấp nhà ở tại tổ chức tín dụng để mua chính nhà ở đó.

Cụ thể, chủ đầu tư được thế chấp một phần hoặc toàn bộ dự án đầu tư xây dựng nhà ở khi có hồ sơ dự án, có thiết kế kỹ thuật; có giấy chứng nhận hoặc quyết định giao đất, cho thuê đất. Chủ đầu tư được thế chấp nhà ở hình thành trong tương lai thuộc dự án đầu tư xây dựng nhà ở ngoài các điều kiện kể trên phải bảo đảm nhà ở thế chấp đã xây dựng xong phần móng; không nằm trong phần dự án mà chủ đầu tư đã thế chấp; không có tranh chấp, khiếu nại, khiếu kiện về quyền sở hữu; không thuộc diện đã có quyết định thu hồi đất, có thông báo giải tỏa, phá dỡ nhà ở...

Tổ chức, cá nhân thế chấp nhà ở hình thành trong tương lai được xây dựng trên thửa đất ở hợp pháp của mình phải có giấy tờ chứng nhận quyền sử dụng đất ở; có giấy phép xây dựng nếu thuộc diện phải có giấy phép xây dựng… Tổ chức, cá nhân thế chấp nhà ở hình thành trong tương lai mua của chủ đầu tư trong dự án đầu tư xây dựng nhà ở phải có hợp đồng mua bán nhà ở ký kết với chủ đầu tư; có văn bản chuyển nhượng hợp đồng mua bán nhà ở; có giấy tờ chứng minh đã đóng tiền mua nhà ở cho chủ đầu tư; không có khiếu nại, khiếu kiện, tranh chấp về hợp đồng mua bán nhà ở hoặc về việc chuyển nhượng hợp đồng mua bán nhà ở này.

                

 

 

 

Tất Đính