Bên mời thầu cần biết (ngày 02/7/2013)

Bên mời thầu cần biết (ngày 02/7/2013)

29/08/2014 - 14:52
Ngày 01/7/2013, Báo Đấu thầu đã tiếp nhận và xử lý 149 phiếu đăng ký thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng… của các cơ quan, đơn vị gửi đến. Trong đó, có 139 phiếu đăng ký hợp lệ và được đăng tải trên số ra hôm nay (ngày 02/7/2013); 10 phiếu đăng ký chưa hợp lệ không được đăng tải.
Bên mời thầu cần biết (ngày 06/5/2013)

Bên mời thầu cần biết (ngày 06/5/2013)

29/08/2014 - 13:20
Ngày 03/5/2013, Báo Đấu thầu đã tiếp nhận và xử lý 210 phiếu đăng ký thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng… của các cơ quan, đơn vị gửi đến. Trong đó, có 199 phiếu đăng ký hợp lệ và được đăng tải trên số ra hôm nay (ngày 06/5/2013); 11 phiếu đăng ký chưa hợp lệ không được đăng tải.
Bên mời thầu cần biết (ngày 26/4/2013)

Bên mời thầu cần biết (ngày 26/4/2013)

29/08/2014 - 12:33
Ngày 25/4/2013, Báo Đấu thầu đã tiếp nhận và xử lý 170 phiếu đăng ký thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng… của các cơ quan, đơn vị gửi đến. Trong đó, có 161 phiếu đăng ký hợp lệ và được đăng tải trên số ra hôm nay (ngày 26/4/2013); 09 phiếu đăng ký chưa hợp lệ không được đăng tải.
Bên mời thầu cần biết (ngày 1/8/2013)

Bên mời thầu cần biết (ngày 1/8/2013)

29/08/2014 - 11:38
Ngày 31/7/2013, Báo Đấu thầu đã tiếp nhận và xử lý 149 phiếu đăng ký thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng… của các cơ quan, đơn vị gửi đến. Trong đó, có 139 phiếu đăng ký hợp lệ và được đăng tải trên số ra hôm nay (ngày 01/8/2013); 10 phiếu đăng ký chưa hợp lệ không được đăng tải.
Bên mời thầu cần biết (ngày 10/5/2013)

Bên mời thầu cần biết (ngày 10/5/2013)

29/08/2014 - 10:54
Ngày 09/5/2013, Báo Đấu thầu đã tiếp nhận và xử lý 185 phiếu đăng ký thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng… của các cơ quan, đơn vị gửi đến. Trong đó, có 174 phiếu đăng ký hợp lệ và được đăng tải trên số ra hôm nay (ngày 10/5/2013); 11 phiếu đăng ký chưa hợp lệ không được đăng tải.
Bên mời thầu cần biết (ngày 20/5/2013)

Bên mời thầu cần biết (ngày 20/5/2013)

29/08/2014 - 10:30
Ngày 17/5/2013, Báo Đấu thầu đã tiếp nhận và xử lý 163 phiếu đăng ký thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng… của các cơ quan, đơn vị gửi đến. Trong đó, có 154 phiếu đăng ký hợp lệ và được đăng tải trên số ra hôm nay (ngày 20/5/2013); 09 phiếu đăng ký chưa hợp lệ không được đăng tải.
Bên mời thầu cần biết (ngày 06/6/2013)

Bên mời thầu cần biết (ngày 06/6/2013)

29/08/2014 - 10:12
Ngày 30/5/2013, Báo Đấu thầu đã tiếp nhận và xử lý 176 phiếu đăng ký thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng… của các cơ quan, đơn vị gửi đến. Trong đó, có 168 phiếu đăng ký hợp lệ và được đăng tải trên số ra hôm nay (ngày 31/5/2013); 8 phiếu đăng ký chưa hợp lệ không được đăng tải.
Bên mời thầu cần biết (ngày 20/9/2013)

Bên mời thầu cần biết (ngày 20/9/2013)

29/08/2014 - 09:06
Ngày 19/9/2013, Báo Đấu thầu đã tiếp nhận và xử lý 170 phiếu đăng ký thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng… của các cơ quan, đơn vị gửi đến. Trong đó, có 162 phiếu đăng ký hợp lệ và được đăng tải trên số ra hôm nay (ngày 20/9/2013); 08 phiếu đăng ký chưa hợp lệ không được đăng tải.
Bên mời thầu cần biết (ngày 07/6/2013)

Bên mời thầu cần biết (ngày 07/6/2013)

29/08/2014 - 08:52
Ngày 06/6/2013, Báo Đấu thầu đã tiếp nhận và xử lý 221 phiếu đăng ký thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng… của các cơ quan, đơn vị gửi đến. Trong đó, có 210 phiếu đăng ký hợp lệ và được đăng tải trên số ra hôm nay (ngày 07/6/2013); 11 phiếu đăng ký chưa hợp lệ không được đăng tải.
Bên mời thầu cần biết (ngày 2/8/2013)

Bên mời thầu cần biết (ngày 2/8/2013)

29/08/2014 - 08:26
Ngày 01/8/2013, Báo Đấu thầu đã tiếp nhận và xử lý 135 phiếu đăng ký thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng… của các cơ quan, đơn vị gửi đến. Trong đó, có 127 phiếu đăng ký hợp lệ và được đăng tải trên số ra hôm nay (ngày 02/8/2013); 08 phiếu đăng ký chưa hợp lệ không được đăng tải.
Bên mời thầu cần biết (ngày 1/4/2014)

Bên mời thầu cần biết (ngày 1/4/2014)

29/08/2014 - 07:04
Ngày 31/3/2014, Báo đấu thầu đã tiếp nhận và xử lý 139 phiếu đăng ký thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng… của các cơ quan, đơn vị gửi đến. Trong đó, có 135 phiếu đăng ký hợp lệ và được đăng tải trên số ra hôm nay (ngày 01/4/2014); 4 phiếu đăng ký chưa hợp lệ không được đăng tải.
Bên mời thầu cần biết (ngày 10/7/2013)

Bên mời thầu cần biết (ngày 10/7/2013)

29/08/2014 - 06:10
Ngày 09/7/2013, Báo Đấu thầu đã tiếp nhận và xử lý 152 phiếu đăng ký thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng… của các cơ quan, đơn vị gửi đến. Trong đó, có 142 phiếu đăng ký hợp lệ và được đăng tải trên số ra hôm nay (ngày 10/7/2013); 10 phiếu đăng ký chưa hợp lệ không được đăng tải.
Bên mời thầu cần biết (ngày 26/3/2013)

Bên mời thầu cần biết (ngày 26/3/2013)

29/08/2014 - 05:34
Ngày 25/3/2013, Báo Đấu thầu đã tiếp nhận và xử lý 139 phiếu đăng ký thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng… của các cơ quan, đơn vị gửi đến. Trong đó, có 123 phiếu đăng ký hợp lệ và được đăng tải trên số ra hôm nay (ngày 26/3/2013); 16 phiếu đăng ký chưa hợp lệ không được đăng tải.
Bên mời thầu cần biết (ngày 11/4/2013)

Bên mời thầu cần biết (ngày 11/4/2013)

29/08/2014 - 04:17
Ngày 10/4/2013, Báo Đấu thầu đã tiếp nhận và xử lý 142 phiếu đăng ký thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng… của các cơ quan, đơn vị gửi đến. Trong đó, có 135 phiếu đăng ký hợp lệ và được đăng tải trên số ra hôm nay (ngày 11/4/2013); 07 phiếu đăng ký chưa hợp lệ không được đăng tải.
Bên mời thầu cần biết (ngày 15/4/2013)

Bên mời thầu cần biết (ngày 15/4/2013)

29/08/2014 - 03:28
Ngày 12/4/2013, Báo Đấu thầu đã tiếp nhận và xử lý 147 phiếu đăng ký thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng… của các cơ quan, đơn vị gửi đến. Trong đó, có 135 phiếu đăng ký hợp lệ và được đăng tải trên số ra hôm nay (ngày 15/4/2013); 12 phiếu đăng ký chưa hợp lệ không được đăng tải.
Bên mời thầu cần biết (ngày 16/12/2013)

Bên mời thầu cần biết (ngày 16/12/2013)

29/08/2014 - 01:39
Ngày 13/12/2013, Báo Đấu thầu đã tiếp nhận và xử lý 169 phiếu đăng ký thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng… của các cơ quan, đơn vị gửi đến. Trong đó, có 163 phiếu đăng ký hợp lệ và được đăng tải trên số ra hôm nay (ngày 16/12/2013); 06 phiếu đăng ký chưa hợp lệ không được đăng tải.
Bên mời thầu cần biết (ngày 04/4/2013)

Bên mời thầu cần biết (ngày 04/4/2013)

28/08/2014 - 17:14
Ngày 03/4/2013, Báo Đấu thầu đã tiếp nhận và xử lý 136 phiếu đăng ký thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng… của các cơ quan, đơn vị gửi đến. Trong đó, có 130 phiếu đăng ký hợp lệ và được đăng tải trên số ra hôm nay (ngày 04/4/2013); 06 phiếu đăng ký chưa hợp lệ không được đăng tải.
Bên mời thầu cần biết (ngày 03/12/2012)

Bên mời thầu cần biết (ngày 03/12/2012)

28/08/2014 - 13:08
Ngày 30/11/2012, Báo Đấu thầu đã tiếp nhận và xử lý 224 phiếu đăng ký thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng… của các cơ quan, đơn vị gửi đến. Trong đó, có 192 phiếu đăng ký hợp lệ và được đăng tải trên số ra hôm nay (ngày 03/12/2012); 32 phiếu đăng ký chưa hợp lệ không được đăng tải.