Xi măng Hà Tiên 1 (HoSE: HT1) vừa công bố doanh thu quý IV/2019 giảm nhẹ 1,4%. Giá vốn giảm mạnh hơn giúp lợi nhuận gộp tăng 7%, lên 441 tỷ đồng.
Ảnh Internet

Ảnh Internet

Hoạt động tài chính lỗ 75 tỷ đồng, tăng so với cùng kỳ do lỗ chênh lệch tỷ giá 16 tỷ đồng. Chi phí bán hàng tăng 2% lên 46,5 tỷ đồng. Chi phí quản lý doanh nghiệp tăng 21% lên 62 tỷ đồng. Công ty lãi 216 tỷ đồng, tăng 12%. Lãi cơ bản trên cổ phiếu tăng tương ứng đạt 565 đồng/cp.

Xi măng Hà Tiên 1 báo lãi năm 2019 tăng 17,6% ảnh 1

Nguồn: Báo cáo tài chính HT1

Năm 2019, công ty đặt kế hoạch doanh thu và thu nhập khác đạt 8.931 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế là 651 tỷ đồng. Trên thực tế, doanh thu cả năm đạt 8.839 tỷ đồng, tăng 5,5% và bằng 99% kế hoạch. Lợi nhuận sau thuế là 745 tỷ đồng, tăng 18% và vượt 14% kế hoạch lợi nhuận.

Tính đến cuối năm 2019, tổng tài sản là 10.265 tỷ đồng, chủ yếu thuộc tài sản cố định. Về nguồn vốn, nợ phải trả là 4.904 tỷ đồng, giảm 10% đầu kỳ. Vay nợ tài chính chiếm 65%, trong đó vay nợ ngắn hạn dưới 1 năm là 2.375 tỷ đồng. Vay nợ dài hạn từ 1-5 năm đã giảm một nửa so với đầu kỳ, còn 808 tỷ đồng.

Theo NDH