Kiểm toán không thu thập được bằng chứng thích hợp để làm cơ sở đưa ra ý kiến.

Sở GDCK Thành phố Hồ Chí Minh vừa có thông báo tới CTCP Tư vấn Xây dựng Điện 1 (HOSE: TV1) về việc cổ phiếu thuộc trường hợp chứng khoán bị hủy niêm yết bắt buộc.

Nguyên nhân do Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Việt Nam từ chối đưa ra ý kiến trên BCTC kiểm toán năm 2017 vì "kiểm toán không thu thập được bằng chứng thích hợp để làm cơ sở đưa ra ý kiến".

Trên BCTC hợp nhất kiểm toán năm 2017, cơ sở của việc từ chối đưa ra ý kiến của kiểm toán viên bao gồm việc công ty chưa đánh giá đầy đủ khả năng thu hồi một số khoản công nợ đã quá hạn thanh toán với trị giá hơn 170 tỷ đồng để xem xét trích lập dự phòng.

Ngoài ra, ở khoản mục chi phí sản xuất kinh doanh dở dang, kiểm toán viên cũng không thu thập được bằng chứng thích hợp với khoản trị giá gần 454 tỷ đồng (tại ngày 1/1/2017 là hơn 516 tỷ đồng).

Bên cạnh đó, vấn đề vốn hóa chi phí lãi vay của Thủy điện Sông Bung 5 cũng được kiểm toán nhắc đến do không thu thập được bằng chứng để tính toán và ước tính số lãi vay đã được vốn hóa trong giai đoạn khi nhà máy đi vào hoạt động đến năm 2015. Trên thực tế, nhà máy Thủy điện Sông Bung 5 đi vào hoạt động từ năm 2012 tuy nhiên công ty vẫn tiếp tục vốn hóa chi phí lãi vay vào công trình đến năm 2015.

Theo báo cáo kiểm toán hợp nhất 2017 này thì doanh thu của TV1 tăng trưởng 19% đạt 712 tỷ đồng. Tuy nhiên, lợi nhuận sau thuế chỉ ghi nhận hơn 3 tỷ đồng, bằng 1/12 so với năm 2016.

Cổ phiếu TV1 niêm yết trên HOSE vào ngày 23/9/2010. Như vậy, sau hơn 7 năm thì cổ phiếu đã bị hủy niêm yết.

Theo NDH