(BĐT) - UBND TP.HCM vừa chỉ đạo các cơ quan, đơn vị về công tác đấu thầu qua mạng. Theo đó, từ ngày 1/2/2020 trở đi, các cơ quan, đơn vị phải tuân thủ lộ trình đấu thầu qua mạng theo Thông tư số 11/2019/TT-BKHĐT ngày 16/12/2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu, lộ trình áp dụng lựa chọn nhà thầu qua mạng và quản lý, sử dụng giá trị bảo đảm dự thầu, bảo đảm thực hiện hợp đồng không được hoàn trả.
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Các đơn vị khi phê duyệt hoặc trình UBND TP.HCM phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu phải quy định áp dụng hình thức đấu thầu qua mạng đối với các gói thầu trong hạn mức hoặc đủ điều kiện áp dụng. Trường hợp các gói thầu chưa thể tổ chức lựa chọn nhà thầu qua mạng hoặc các gói thầu có tính đặc thù phải có ý kiến của Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính và các sở quản lý chuyên ngành trước khi phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu.

Thủ trưởng các đơn vị không đạt tỷ lệ đấu thầu qua mạng sẽ không được đánh giá hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.