(BĐT) - Thực hiện nhiệm vụ được Thủ tướng Chính phủ giao, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đang xây dựng, hoàn thiện Dự thảo Nghị định thay thế Nghị định số 16/2016/NĐ-CP và Nghị định số 132/2018/NĐ-CP về quản lý và sử dụng nguồn vốn ODA và vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài (gọi tắt là Dự thảo Nghị định).
Cần có hướng dẫn thống nhất và quy định cụ thể về trình tự, thủ tục đối với các chương trình, dự án sử dụng vốn ODA, vốn vay ưu đãi. Ảnh: Lê Tiên

Cần có hướng dẫn thống nhất và quy định cụ thể về trình tự, thủ tục đối với các chương trình, dự án sử dụng vốn ODA, vốn vay ưu đãi. Ảnh: Lê Tiên

Theo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, kể từ Hội nghị bàn tròn về viện trợ dành cho Việt Nam diễn ra tại Paris năm 1993 đến nay, Chính phủ đã ban hành các nghị định hướng dẫn việc quản lý và sử dụng nguồn vốn ODA, vốn vay ưu đãi để đáp ứng nhu cầu của Việt Nam và chính sách của các nhà tài trợ theo từng thời kỳ.

Tại thời điểm này, Nghị định của Chính phủ hướng dẫn về việc quản lý và sử dụng vốn ODA, vốn vay ưu đãi dựa trên cơ sở pháp lý là các Luật: Luật Đầu tư công năm 2019, Luật Quản lý nợ công năm 2017, Luật Ngân sách nhà nước năm 2015, Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015.

Việc xây dựng Dự thảo Nghị định được triển khai như chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ giao tại Quyết định số 936/QĐ-TTg ngày 26/7/2019 theo trình tự rút gọn nhằm hướng dẫn nhiều nội dung liên quan tại nhiều luật khác nhau đối với việc quản lý và sử dụng không chỉ vốn vay ODA và vốn vay ưu đãi mà còn bao gồm cả vốn ODA không hoàn lại. Việc ban hành Nghị định là đầy đủ cơ sở pháp lý và thực sự cần thiết để có hướng dẫn thống nhất và quy định cụ thể về trình tự, thủ tục đối với các chương trình, dự án sử dụng từng loại nguồn vốn này.