(BĐT) - Công ty CP Tập đoàn Thủy sản Minh Phú vừa công bố báo cáo tài chính công ty mẹ quý II/2020.

Theo đó, Công ty ghi nhận doanh thu là 1.981,4 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế là 105,1 tỷ đồng, lần lượt giảm 32,9% và 38,9% so với cùng kỳ năm 2019.

Trong quý II/2020, biên lợi nhuận gộp tăng từ 8,1% lên 9,1% nhưng biên lợi nhuận ròng lại giảm từ 5,8% về chỉ còn 5,3%. Chủ yếu do doanh thu tài chính của doanh nghiệp có dấu hiệu giảm 28,3 tỷ đồng, tương ứng giảm 26,9% về gần 77 tỷ đồng.

Lũy kế 6 tháng đầu năm 2020, Công ty ghi nhận doanh thu là 3.836,9 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế là 242,5 tỷ đồng, lần lượt giảm 25,4% và 36,4% so với cùng kỳ 2019.

Xét về dòng tiền, trong nửa đầu năm 2020, Công ty ghi nhận dòng tiền hoạt động kinh doanh chính âm 553,1 tỷ đồng, so với cùng kỳ dương 155,4 tỷ đồng. Trong khi đó, dòng tiền tài chính dương 655,1 tỷ đồng, chủ yếu là tiền đi vay tăng thêm.

Tính tới 30/6/2020, tổng nợ vay ngắn hạn tăng thêm 1.045,9 tỷ đồng lên 1.977,7 tỷ đồng. Như vậy, tỷ lệ nợ vay trên tổng nguồn vốn tăng từ 13,7% lên 25,5%; tỷ lệ nợ vay trên vốn chủ sơ hữu tăng từ 17,6% lên 38%.