Xây dựng Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025: Nên tập trung nguồn lực cho đường cao tốc, hạ tầng kết nối vùng

(BĐT) - “Khi xây dựng Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 nên chăng xem xét để có thể tập trung toàn lực làm đường cao tốc, kết nối vùng, tránh phân tán nhỏ lẻ”, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ đặt vấn đề với Bộ Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT) tại Hội nghị sơ kết 6 tháng của Bộ diễn ra ngày 18/7/2019. Đồng thời, Phó Thủ tướng yêu cầu từ nay đến cuối năm cần có chuyển biến căn bản trong giải ngân vốn đầu tư công.
Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị trực tuyến của Bộ Kế hoạch và Đầu tư sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2019 và triển khai các nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm. Ảnh: Lê Tiên
Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị trực tuyến của Bộ Kế hoạch và Đầu tư sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2019 và triển khai các nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm. Ảnh: Lê Tiên

Tích cực xây dựng Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025

Theo báo cáo của Vụ Tổng hợp kinh tế quốc dân thuộc Bộ KH&ĐT, trên cơ sở Luật Đầu tư công (sửa đổi) sẽ có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2020, Bộ đã báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, ban hành Chỉ thị về xây dựng kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025. Chỉ thị nêu rõ một số nhiệm vụ chủ yếu mà các bộ, ngành và địa phương cần chỉ đạo, phân công các đơn vị trực thuộc triển khai.

Trong đó, cần tổ chức đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020, các kết quả đầu tư công đã đạt được, khó khăn, vướng mắc và các tồn tại, hạn chế trong triển khai thực hiện; các nguyên nhân khách quan và chủ quan và bài học kinh nghiệm; trách nhiệm của các cấp, các ngành, các tổ chức, cá nhân, rà soát nhu cầu thanh toán nợ đọng xây dựng cơ bản, số vốn ứng trước còn lại chưa bố trí thu hồi trong giai đoạn 2016 - 2020, số cần thiết bố trí cho các dự án chuyển tiếp chuyển sang giai đoạn 2021 - 2025.

Đồng thời, lập kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 phù hợp quy định của Luật Đầu tư công năm 2019, bám sát dự kiến trình Đại hội các cấp về các mục tiêu, định hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021 - 2030, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025 (trong đó có các mục tiêu, định hướng, nhiệm vụ chủ yếu về tài chính, ngân sách, đầu tư); Nghị quyết số 07-NQ/TW của Bộ Chính trị; Quyết định số 63/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ; tình hình, kết quả thực hiện kế hoạch đầu tư công giai đoạn 2016 - 2020.

Xây dựng kế hoạch đầu tư công năm 2020 đảm bảo chặt chẽ, đúng tiêu chí

Đối với xây dựng kế hoạch đầu tư công năm 2020, Bộ KH&ĐT cho biết, kế hoạch đầu tư vốn ngân sách trung ương năm 2020 về cơ bản bằng năm 2019, các bộ, ngành, địa phương cần xây dựng phương án phân bổ kế hoạch chi chặt chẽ, xác định rõ mục tiêu, thứ tự ưu tiên trong kế hoạch đầu tư công năm 2020 phù hợp với kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020 đã được Quốc hội thông qua và tiến độ thực hiện các dự án.

Bộ KH&ĐT lưu ý ưu tiên bố trí đủ kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước năm 2020 để thanh toán nợ đọng xây dựng cơ bản còn lại chưa thanh toán, bố trí đủ vốn cho các dự án dự kiến hoàn thành trong năm 2020. Ưu tiên bố trí vốn cho dự án đã hoàn thành và bàn giao đưa vào sử dụng nhưng chưa bố trí đủ vốn; thu hồi các khoản vốn ứng trước còn lại của kế hoạch đầu tư trung hạn giai đoạn 2016 - 2020; vốn chuẩn bị đầu tư cho các dự án dự kiến triển khai trong giai đoạn 2021 - 2025; vốn cho các nhiệm vụ quy hoạch theo quy định của Luật Quy hoạch và các Nghị định hướng dẫn; vốn đối ứng cho dự án sử dụng vốn ODA và vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài; vốn đầu tư của Nhà nước tham gia thực hiện dự án theo hình thức đối tác công tư.

Đối với các dự án khởi công mới, chỉ bố trí vốn kế hoạch năm 2020 cho các dự án thật sự cần thiết, đáp ứng đủ các điều kiện theo quy định.

Bố trí kế hoạch đầu tư vốn ODA và vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài cân đối trong ngân sách nhà nước cho các dự án bảo đảm theo tiến độ đã ký kết với nhà tài trợ, khả năng cân đối nguồn vốn đối ứng, tiến độ giải phóng mặt bằng theo quy định của Luật Đất đai, năng lực của chủ đầu tư chương trình, dự án và tiến độ thực hiện dự án.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ đề nghị Bộ KH&ĐT tập trung xây dựng các kế hoạch đầu tư công, đồng thời phải đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công, đặc biệt là vốn trái phiếu chính phủ và ODA, tạo ra chuyển biến căn bản về vấn đề này. Phó Thủ tướng nhấn mạnh năm 2020 với việc Luật Đầu tư công sửa đổi có hiệu lực phải tạo ra bước tiến mới trong quản lý, sử dụng, giải ngân vốn đầu tư công, các đơn vị không thể “đổ” cho vấn đề thể chế, chính sách nữa.

Hiếu Minh