Bộ GTVT công khai dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2018

(BĐT) - Bộ GTVT vừa có quyết định công bố, công khai số liệu giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước (NSNN) năm 2018.

Theo đó, tổng dự toán giao thu lệ phí ngành GTVT năm 2018 là 220,18 tỷ đồng; tổng dự toán giao thu phí sử dụng đường bộ là 6.950 tỷ đồng (không bao gồm số thu để lại cho tổ chức thu phí).

Bộ GTVT cho biết, năm 2018, tổng dự toán giao thu phí cảng vụ đường thủy nội địa là 57,6 tỷ đồng; tổng dự toán giao thu phí bay qua vùng trời Việt Nam là 1.807 tỷ đồng; tổng dự toán giao thu phí cảng vụ hàng không là 426,35 tỷ đồng; tổng dự toán giao thu phí sử dụng kết cấu hạ tầng đường sắt là 374,38 tỷ đồng; tổng dự toán giao thu phí bảo đảm hàng hải là 1.650 tỷ đồng và tổng dự toán giao thu phí khác là 33,27 tỷ đồng.

Về phân bổ và giao dự toán chi NSNN năm 2018, Bộ GTVT giao chi quản lý hành chính 315,66 tỷ đồng; chi hoạt động của các đơn vị ngành GTVT là 17,46 tỷ đồng; phân bổ và giao dự toán chi sự nghiệp bảo vệ môi trường 5,52 tỷ đồng; phân bổ và giao dự toán chi cho các đơn vị thuộc Tổng cục Đường bộ Việt Nam là 7,28 tỷ đồng; phân bổ và giao dự toán cho Tổng công ty Đường sắt Việt Nam 2.182,97 tỷ đồng.    

Bích Thảo