Dư nợ bất động sản chiếm 8% tổng dư nợ hệ thống ngân hàng

Theo Hiệp hội bất động sản Việt Nam, tổng dư nợ bất động sản Việt Nam chiếm 8% tổng dư nợ hệ thống ngân hàng