(BĐT) - Công ty CP Quốc tế Sơn Hà (mã chứng khoán: SHI) cho biết, ngày 12/7 tới sẽ chốt danh sách cổ đông trả cổ tức bằng cổ phiếu.

Theo đó, Công ty dự kiến phát hành hơn 9,11 triệu cổ phiếu để trả cổ tức năm 2020 với tỷ lệ 10:1. Nguồn vốn là lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại thời điểm ngày 31/12/2020 trên BCTC hợp nhất đã được kiểm toán của Công ty.

Được biết, tính đến 31/12/2020, lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của Quốc tế Sơn Hà là gần 139 tỷ đồng. Ngoài ra, Công ty còn hơn 37 tỷ đồng quỹ đầu tư phát triển và 43 tỷ đồng vốn khác thuộc chủ sở hữu.

Năm 2021, Công ty đặt kế hoạch kinh doanh với chỉ tiêu doanh thu hợp nhất đạt 6.000 tỷ đồng, kế hoạch lợi nhuận đạt 180 tỷ đồng. Tỷ lệ chia cổ tức dự kiến 10%.

Mới đây, ngày 5/7, Quốc tế Sơn Hà đã thực hiện chốt danh sách cổ đông để lấy ý kiến bằng văn bản thông qua Nghị quyết ĐHĐCĐ về việc bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty. Thời gian thực hiện dự kiến ngày 20/7/2021 (thời hạn phải gửi lại phiếu lấy ý kiến), tại Trụ sở chính của Công ty.