(BĐT) - Công ty CP Đầu tư Năm Bảy Bảy (mã chứng khoán: NBB) công bố Báo cáo tài chính quý III/2020 với doanh thu đạt 1.308,7 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 76,9 tỷ đồng, lần lượt tăng 799,5% và giảm 35,3% so với cùng kỳ 2019.

Trong kỳ, doanh thu tài chỉnh giảm 122,6 tỷ đồng về còn 0,3 tỷ đồng, chi phí bán hàng tăng 2.805,3% lên 55,2 tỷ đồng, chi phí quản lý doanh nghiệp tăng 205,6% lên 43,7 tỷ đồng. Như vậy, trong kỳ, lợi nhuận giảm 35,3% do doanh thu tài chính giảm mạnh, đồng thời chi phí bán hàng và quản lý tăng cao.

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2020, Công ty ghi nhận doanh thu 1.740,5 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 175,9 tỷ đồng, lần lượt tăng trưởng 542% và giảm 49,8%.

Với kế hoạch kinh doanh năm 2020 đạt tổng doanh thu 3.200 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 330 tỷ đồng, sau 9 tháng, Công ty mới hoàn thành 54,39% và 53,33% các mục tiêu đề ra.