7 mốc vốn hóa thiết lập bởi các công ty đại chúng Mỹ

23 năm trước, General Electric là công ty Mỹ đầu tiên có vốn hóa vượt 100 tỷ USD...