(BĐT) - Theo chỉ đạo của UBND tỉnh Quảng Ngãi, đến ngày 30/7/2020, các dự án thuộc kế hoạch vốn của ngân sách trung ương và địa phương, nếu giải ngân dưới 50% thì Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ động tham mưu UBND Tỉnh điều chỉnh kế hoạch vốn đã giao, đảm bảo giải ngân hết kế hoạch năm 2020.
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Động thái nêu trên thể hiện quyết tâm đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2020 của Quảng Ngãi. Theo đó, UBND Tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành, đơn vị trực thuộc và UBND các huyện, thị xã, thành phố cùng chủ đầu tư các dự án xác định việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công là nhiệm vụ chính trị trọng tâm năm 2020, nhằm thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, thực hiện đạt mức cao nhất các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2020 trong bối cảnh đại dịch Covid-19.

Quảng Ngãi đặt mục tiêu phấn đấu đến ngày 31/01/2021 giải ngân 100% kế hoạch vốn được giao (kể cả số vốn các năm trước được chuyển nguồn sang). Trong đó, đến ngày 30/9/2020, các chủ đầu tư, địa phương phải đảm bảo giải ngân đạt tối thiểu 60% kế hoạch vốn ngân sách trung ương được giao.

UBND tỉnh Quảng Ngãi nêu rõ quan điểm, kiên quyết xử lý nghiêm tổ chức, cá nhân vi phạm và cản trở làm chậm tiến độ giải ngân vốn đầu tư công.