(BĐT) - CTCP Nhựa Tân Đại Hưng (Mã CK: TPC) cho biết, sản lượng bao bì dự kiến trong năm 2018 đạt 13.430 tấn, giảm 7,7%; doanh thu đạt 622 tỷ đồng, giảm 12,3% so với năm trước.

Tuy nhiên, lợi nhuận sau thuế ước tăng 9,2%, đạt 32 tỷ đồng. Công ty dự kiến chia cổ tức với tỷ lệ 10%.

Bao lãnh đạo Công ty cho biết, mặc dù kế hoạch sản lượng và doanh thu bao bì trong năm nay tuy có thấp hơn kết quả đạt được trong năm 2017, song vẫn tăng so với chỉ tiêu kế hoạch năm 2017.

Đặc biệt trong năm 2018, Công ty sẽ lựa chọn những loại sản phẩm có hiểu quả cao để tập trung sản xuất kinh doanh, do đó chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế tăng 9,2%. HĐQT Công ty thống nhất mục tiêu duy trì tốc độ tăng trưởng trung bình trên 10%/năm, từ nay đến năm 2025.