Mời thầu dịch vụ phi tư vấn có bắt buộc yêu cầu về doanh thu?

0:00 / 0:00
0:00
Cơ quan trả lời: Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Nội dung hỏi đáp: Thông tư số 08/2022/TT-BKHĐT ngày 31/5/2022 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn Mẫu số 1A Hồ sơ mời thầu xây lắp qua mạng. Tại Bảng số 01 Tiêu chuẩn đánh giá về năng lực và kinh nghiệm, Mục 4 Kinh nghiệm thực hiện hợp đồng xây lắp tương tự có 3 mục hướng dẫn để bên mời thầu lựa chọn. Trong đó, mục thứ 3 là về trường hợp gói thầu chỉ bao gồm các hạng mục công việc A1, A2, A3,... (không phải là công trình theo pháp luật xây dựng).

Tôi xin hỏi, hạng mục công việc không phải công trình theo pháp luật xây dựng được hiểu như thế nào? Trường hợp mẫu hồ sơ mời thầu theo Mẫu 03B hướng dẫn lập hồ sơ mời thầu dịch vụ phi tư vấn qua mạng một giai đoạn một túi hồ sơ. Tại Bảng số 01 của E-HSMT, có hướng dẫn đối với Mục 3* phần doanh thu bình quân hằng năm (không bao gồm thuế VAT) và có ghi chú: (* Đối với gói thầu cung cấp dịch vụ phi tư vấn không cần thiết yêu cầu về doanh thu thì bỏ nội dung này). Vậy, trường hợp như thế nào thì Bên mời thầu áp dụng mục yêu cầu về doanh thu? Trường hợp nào thì không cần thiết áp dụng yêu cầu về doanh thu? Trong trường hợp bên mời thầu bỏ "nội dung này" nhưng trên hồ sơ mời thầu sau khi phát hành trên hệ thống vẫn hiển thị hướng dẫn của "Mục 3*", như vậy gây hiểu nhầm vì không mời thầu thì sao lại phải hướng dẫn. Đề nghị cơ quan chức năng xem xét việc bỏ các nội dung ghi chú không liên quan, phần ghi chú phải bám sát với các nội dung mời thầu nếu đã có mục lựa chọn hay không lựa chọn.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư trả lời như sau: Đối với gói thầu đã phát hành hồ sơ mời thầu trước ngày 01/01/2024, việc tổ chức lựa chọn nhà thầu thực hiện theo quy định của Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13, Nghị định số 63/2014/NĐ-CP của Chính phủ.

Về hạng mục công việc không phải là công trình đối với gói thầu xây lắp: Khoản 1 Điều 3 Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 quy định hoạt động đấu thầu thuộc phạm vi điều chỉnh của Luật này phải tuân thủ quy định của Luật này và quy định khác của pháp luật có liên quan.

Theo đó, căn cứ vào phạm vi công việc gói thầu xây lắp và quy định của pháp luật về xây dựng, Chủ đầu tư, Bên mời thầu xác định phần công việc xây lắp là công trình hoặc hạng mục (không phải công trình) để quy định tiêu chí đánh giá kinh nghiệm thực hiện hợp đồng tương tự phù hợp, bảo đảm mục tiêu cạnh tranh, công bằng, minh bạch và hiệu quả kinh tế trong đấu thầu.

Về tiêu chí đánh giá doanh thu bình quân hàng năm đối với gói thầu cung cấp dịch vụ phi tư vấn: Chủ đầu tư, Bên mời thầu căn cứ quy mô, tính chất, điều kiện cụ thể của gói thầu cung cấp dịch vụ phi tư vấn để xác định việc có yêu cầu về doanh thu bình quân hằng năm hay không.

Chuyên đề