Gói thầu số 18: Tư vấn kiểm toán độc lập

0:00 / 0:00
0:00

Lĩnh vực: Tư vấn

Dự án Nâng cấp, mở rộng đèo Prenn, thành phố Đà Lạt

Bên mời thầu: Ban Quản lý dự án giao thông tỉnh Lâm Đồng

Nội dung kiến nghị/đề nghị làm rõ:

Tiêu chí HSMT:

Tại Điểm 3.1 Mục 2 Chương III Tiêu chuẩn đánh giá HSDT, HSMT yêu cầu đối với vị trí trưởng đoàn kiểm toán: “Có trình độ năng lực và các loại chứng chỉ sau còn hiệu lực: Tốt nghiệp đại học một trong các ngành: xây dựng công trình giao thông, kinh tế xây dựng, kinh tế, tài chính, ngân hàng, kế toán, kiểm toán; Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề kiểm toán do Bộ Tài chính cấp; Thẻ thẩm định viên về giá; Chứng chỉ kiểm toán viên; trong đó, số năm kinh nghiệm tính từ ngày được cấp Chứng chỉ kiểm toán viên”, có trên 20 năm kinh nghiệm thì đạt điểm tối đa (15 điểm).

Tại Điểm 3.2 Mục 2 Chương III Tiêu chuẩn đánh giá HSDT, HSMT yêu cầu đối với vị trí tổ trưởng kiểm toán về kỹ thuật: “Có trình độ năng lực và các loại chứng chỉ sau còn hiệu lực: Tốt nghiệp đại học chuyên ngành xây dựng công trình giao thông; Chứng chỉ kiểm toán viên; Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề kiểm toán do Bộ Tài chính cấp; Chứng chỉ hành nghề Quản lý dự án hạng III trở lên còn hiệu lực; Chứng chỉ kiểm toán viên; trong đó, số năm kinh nghiệm tính từ ngày được cấp Chứng chỉ kiểm toán viên; Chứng chỉ định giá xây dựng hạng I”, có trên 20 năm kinh nghiệm thì đạt điểm tối đa (7 điểm).

Tại Điểm 3.3 Mục 2 Chương III Tiêu chuẩn đánh giá HSDT, HSMT yêu cầu đối với vị trí tổ trưởng kiểm toán về tài chính, pháp lý: “Có trình độ năng lực và các loại chứng chỉ sau còn hiệu lực: Tốt nghiệp đại học một trong các ngành: xây dựng công trình giao thông, kinh tế xây dựng, kinh tế, tài chính, ngân hàng, kế toán, kiểm toán; Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề kiểm toán do Bộ Tài chính cấp; Thẻ thẩm định viên về giá; Có chứng chỉ hành nghề hoạt động đấu thầu; Chứng chỉ kiểm toán viên; trong đó, số năm kinh nghiệm tính từ ngày được cấp Chứng chỉ kiểm toán viên”, có trên 20 năm kinh nghiệm thì đạt điểm tối đa (7 điểm).

Kiến nghị/đề nghị làm rõ của nhà thầu:

Nhà thầu cho biết, theo khoản 1 Điều 4 Luật Kiểm toán độc lập 2011, Nghị định số 84/2016/NĐ-CP quy định về tiêu chuẩn kiểm toán viên hành nghề thì không yêu cầu kiểm toán viên phải có thẻ thẩm định viên về giá, chứng chỉ hành nghề quản lý dự án, chứng chỉ hành nghề hoạt động đầu thầu, tốt nghiệp chuyên ngành xây dựng công trình giao thông hay chứng chỉ khác ngoài chứng chỉ kiểm toán viên mới được hành nghề. Quy định thêm về bằng cấp, chứng chỉ khác là điểm cộng thêm chứ không phải là tiêu chí để loại nhà thầu. Theo nhà thầu, thẻ thẩm định viên, chứng chỉ quản lý dự án không thể xác định được năng lực của chuyên gia vì cũng có một số kiểm toán viên có thẻ thẩm định viên về giá nhưng không đăng ký hành nghề thẩm định viên về giá, hay đã bị thu thẻ hoặc cấm hành nghề vì sai phạm.

Ngoài ra, HSMT yêu cầu các vị trí nhân sự chủ chốt có trên 20 năm kinh nghiệm, có 2 bằng cấp đại học/sau đại học chuyên ngành khác nhau, đồng nghĩa nhân sự phải tốt nghiệp đồng thời 2 trường đại học.

Nhà thầu cho rằng, các yêu cầu nêu trên là không phù hợp với tiêu chuẩn về hành nghề kiểm toán theo quy định của pháp luật về kiểm toán và quy định về công việc kiểm toán quyết toán dự án hoàn thành. Các yêu cầu trên sẽ làm hạn chế nhà thầu. Nhà thầu đề nghị Bên mời thầu xem xét và thực hiện theo đúng luật nhằm tạo được môi trường đấu thầu công bằng cho các nhà thầu tham dự.

Dẫn chiếu quy định của pháp luật, bình luận, phân tích của chuyên gia:

Nhiều chuyên gia trong lĩnh vực kiểm toán đều cho rằng, Luật Kiểm toán độc lập 2011 và Chuẩn mực kiểm toán Việt Nam số 1000 - Kiểm toán báo cáo quyết toán dự án hoàn thành (ban hành kèm theo Thông tư số 67/2015/TT-BTC) không có quy định kiểm toán viên hành nghề phải có các bằng cấp, chứng chỉ chuyên môn trong lĩnh vực xây dựng, luật, đấu thầu hoặc các lĩnh vực khác. Do đó, việc HSMT yêu cầu nhiều dạng bằng cấp, chứng chỉ hành nghề đối với một nhân sự kiểm toán là không phù hợp thực tiễn cũng như pháp luật chuyên ngành.

Trả lời, giải quyết kiến nghị/đề nghị làm rõ:

Ngày 17/4/2024, Ban Quản lý dự án giao thông tỉnh Lâm Đồng đã có văn bản làm rõ một số nội dung HSMT Gói thầu. Theo đó, Chủ đầu tư/Bên mời thầu cho biết, những yêu cầu về bằng cấp chuyên môn (thẻ thẩm định viên về giá, chứng chỉ hành nghề hoạt động đấu thầu, bằng đại học chuyên ngành xây dựng công trình giao thông,…) đã được Chủ đầu tư/Bên mời thầu cân nhắc, tham khảo HSMT của các đơn vị khác nhau nhằm đảm bảo lựa chọn được nhà thầu có đội ngũ kiểm toán viên với trình độ chuyên môn phù hợp tính chất đặc thù của công trình giao thông.

Chủ đầu tư/Bên mời thầu khẳng định nội dung trong HSMT đã phát hành là phù hợp với các quy định. Đặc biệt, đối với tính chất của gói thầu dịch vụ kiểm toán độc lập, chất lượng nhân sự là yếu tố rất quan trọng ảnh hưởng đến chất lượng công việc thực hiện. Vì vậy, nhà thầu khi tham dự thầu phải đảm bảo đạt được các tiêu chuẩn chi tiết để có thể đáp ứng được HSMT và cũng để giúp Chủ đầu tư lựa chọn được nhà thầu thật sự có đủ năng lực và kinh nghiệm để giúp quá trình kiểm toán đạt hiệu quả tốt.

Kết quả giải quyết kiến nghị/đề nghị làm rõ:

Các nội dung đã phát hành của HSMT giữ nguyên. Gói thầu đã gia hạn thời điểm đóng thầu lần 3 đến 12 giờ 00 ngày 26/4/2024.

Nhà thầu trúng thầu: Công ty TNHH Tư vấn đầu tư, Tài chính, Kế toán, Thuế - Kiểm toán COM. PT.

Chuyên đề