Gói thầu số 1: Bảo hiểm công trình

0:00 / 0:00
0:00

Lĩnh vực: Dịch vụ phi tư vấn

Dự án Sửa chữa Kè sông Cổ Chiên - thuộc đoạn phường 1, thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long

Bên mời thầu: Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn Vĩnh Long

Nội dung kiến nghị/đề nghị làm rõ:

Tiêu chí HSMT:

Tại điểm 4.2 Mục 3 Tiêu chuẩn đánh giá về kỹ thuật Chương III, HSMT yêu cầu:

“- Tất cả các hợp đồng tương tự có xác nhận của chủ đầu tư về đạt chất lượng, tiến độ đáp ứng yêu cầu của chủ đầu tư (tại thời điểm dự thầu): 5 điểm

- Hợp đồng tương tự không có xác nhận của chủ đầu tư về đạt chất lượng, tiến độ: 0 điểm".

Kiến nghị/đề nghị làm rõ của nhà thầu:

Ngày 08/5/2024, sau khi nghiên cứu HSMT, Nhà thầu có ý kiến làm rõ như sau: Theo quy định của Luật Đấu thầu 2023, hợp đồng tương tự chỉ cần có xác nhận đã hoàn thành. Ngoài ra, theo thông lệ thì hợp đồng chỉ có biên bản quyết toán và thanh lý hợp đồng. Trong biên bản thường không có nội dung xác nhận về đạt chất lượng, tiến độ đáp ứng yêu cầu của chủ đầu tư.

Với tiêu chí “Hợp đồng tương tự không có xác nhận của chủ đầu tư về đạt chất lượng, tiến độ: 0 điểm” thì sẽ không đủ mức điểm yêu cầu tối thiểu tại điểm 4. Như vậy, tiêu chí 4.2 mặc dù là tiêu chí chấm điểm nhưng lại mang tính đạt/không đạt và loại nhà thầu, hạn chế nhà thầu rất nhiều so với quy định của Luật Đấu thầu về hợp đồng tương tự.

Nhà thầu kiến nghị Bên mời thầu điều chỉnh mức điểm của tiêu chí này như sau: “Hợp đồng tương tự không có xác nhận của chủ đầu tư về đạt chất lượng, tiến độ: 2 điểm”. Với mức điểm này thì nhà thầu vẫn có cơ hội đạt mức điểm tối thiểu của điểm 4 là 9 điểm.

Trả lời, giải quyết kiến nghị/đề nghị làm rõ:

Ngày 15/5/2024, sau khi xem xét nội dung và kiểm tra các quy định có liên quan, Bên mời thầu - Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn Vĩnh Long trả lời nội dung yêu cầu làm rõ HSMT của Nhà thầu như sau: Việc đưa ra các tiêu chí nhằm đánh giá uy tín, năng lực nhà thầu thông qua việc Chủ đầu tư xác nhận, đánh giá về thông tin về kết quả thực hiện hợp đồng của nhà thầu theo quy định tại khoản 3 Điều 18 của Nghị định số 24/2024/NĐ-CP.

Tiêu chí HSMT đưa ra không vi phạm quy định tại khoản 3 Điều 44 của Luật Đấu thầu do không thuộc các nội dung đã được nêu tại Phụ lục 8 ban hành kèm theo Thông tư số 06/2024/TT-BKHĐT. Do đó, việc đơn vị tư vấn đưa tiêu chí vào HSMT là phù hợp.

Đối với kiến nghị điều chỉnh mức điểm của tiêu chí, sau khi nghiên cứu, Tổ chuyên gia đã trình Bên mời thầu và Chủ đầu tư điều chỉnh tiêu chí nhằm tăng tính cạnh tranh của HSMT và đã được Chủ đầu tư phê duyệt điều chỉnh tại Quyết định số 86/QĐ-BQLDANN&PTNT ngày 10/5/2024.

Bên mời thầu đề nghị nhà thầu quan tâm đến Gói thầu, nghiên cứu nội dung của HSMT đã phát hành, điều chỉnh và chuẩn bị HSDT theo đúng thời gian quy định.

Kết quả giải quyết kiến nghị/đề nghị làm rõ:

Chủ đầu tư ban hành Văn bản số 86/QĐ-BQLDANN&PTNT ngày 10/5/2024 về việc phê duyệt điều chỉnh HSMT. Theo đó, điều chỉnh bỏ yêu cầu mức điểm tối thiểu đối với khoản 4 Thông tin về kết quả thực hiện hợp đồng thuộc Mục 3 Tiêu chuẩn đánh về kỹ thuật. Các nội dung khác giữ nguyên theo HSMT đã phát hành.

Chuyên đề