Gói thầu số 09: Trang thiết bị

0:00 / 0:00
0:00

Lĩnh vực: Hàng hóa

Dự án Trường Mẫu giáo Tân Mỹ (Điểm chính)

Bên mời thầu: Ban Quản lý dự án và Phát triển quỹ đất huyện Thanh Bình (tỉnh Đồng Tháp)

Nội dung kiến nghị/đề nghị làm rõ:

Tiêu chí HSMT:

Tại Chương V Yêu cầu về kỹ thuật, HSMT yêu cầu:

Bàn cho trẻ, Ghế cho trẻ, Bàn giáo viên, Ghế giáo viên: Sản phẩm được chứng nhận an toàn phù hợp với yêu cầu của tiêu chuẩn TCVN 6238-1:2017 - Phần 1: Tính cơ lý. TCVN 6238-2:2017 - Phần 2 Tính cháy và TCVN 6238-3:2011 - Phần 3: Sự thôi nhiễm của một số nguyên tố độc hại.

Kiến nghị/đề nghị làm rõ của nhà thầu:

Ngày 09/4/2024, sau khi nghiên cứu HSMT và đối chiếu các quy định liên quan đến pháp luật đấu thầu, nhà thầu nhận thấy một số tiêu chí yêu cầu tại HSMT là chưa phù hợp. Cụ thể:

Nhà thầu cho biết: Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 6238-1:2017 về các yêu cầu an toàn liên quan đến tính chất cơ lý đối với đồ chơi trẻ em. Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 6238-2:2017 về an toàn đồ chơi trẻ em - Phần 2 Tính cháy. Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 6238-3:2011 An toàn đồ chơi trẻ em - Phần 3 Giới hạn mức thôi nhiễm của một số nguyên tố độc hại.

Theo Nhà thầu, đây là các tiêu chuẩn về an toàn đồ chơi trẻ em; trong khi đó bàn ghế là trang thiết bị nội thất phòng học, không phải là đồ chơi trẻ em. Tuy nhiên, HSMT lại đưa các tiêu chuẩn TCVN 6238-1:2017 - Phần 1 Tính cơ lý, TCVN 6238-2:2017 - Phần 2 Tính cháy và TCVN 6238-3:2011 - Phần 3 Sự thôi nhiễm của một số nguyên tố độc hại vào yêu cầu của thông số kỹ thuật.

Đối với nhóm hàng hóa thông dụng, sản xuất trong nước nhưng HSMT lại yêu cầu giấy chứng nhận tiêu chuẩn, quy chuẩn ISO, TCVN hoặc các dạng tài liệu tương đương. Nhà thầu thấy rằng, những yêu cầu này dẫn đến việc hạn chế nhà thầu tham dự.

Trả lời, giải quyết kiến nghị/đề nghị làm rõ:

Ngày 16/4/2024, qua rà soát nội dung HSMT và các quy định hiện hành, Bên mời thầu trả lời Nhà thầu như sau: Bên mời thầu thống nhất bỏ TCVN 6238-2:2017 - Phần 2 Tính cháy, giữ lại các tiêu chuẩn TCVN 6238-1:2017 - Phần 1: Tính cơ lý và TCVN 6238- 3:2011 - Phần 3 Sự thôi nhiễm của một số nguyên tố độc hại.

Nguyên nhân giữ lại: Hiện tại bàn, ghế học sinh mầm non vẫn được cấp giấy chứng nhận phù hợp tiêu chuẩn TCVN 6238-1:2017 và TCVN 6238-3:2011. Mặt khác, trẻ thường xuyên tiếp xúc với bàn, ghế hàng ngày có nguy cơ gây nguy hiểm cho các bé, do đó Bên mời thầu yêu cầu đáp ứng các TCVN 6238-1:2017 và TCVN 6238-3:2011 nhằm bảo đảm hàng hóa được lựa chọn là nhất quán, chất lượng tốt, an toàn đối với sức khỏe (đặc biệt là đối với trẻ em) và môi trường.

Kết quả giải quyết kiến nghị/đề nghị làm rõ:

Chủ đầu tư ban hành Văn bản số 88/QĐ-BQLDA&PTQĐ ngày 16/4/2024 về việc phê duyệt điều chỉnh HSMT theo quy định hiện hành và kiến nghị của nhà thầu.

HSMT điều chỉnh đã được đăng tải trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia và Gói thầu được gia hạn thời điểm đóng thầu lần 2 đến 09h00 ngày 22/4/2024 để trả lời kiến nghị của các nhà thầu theo qui định hiện hành và điều chỉnh HSMT.

Chuyên đề