Gói thầu số 01: Thi công xây dựng công trình

0:00 / 0:00
0:00

Lĩnh vực: Xây lắp

Dự án Sửa chữa nền, mặt đường, lề đường và rãnh thoát nước dọc đoạn Km7+800 - Km9+336, Km9+439 - Km9+893, Km9+965 - Km10+00, Km10+353 - Km11+00, Km11+102-Km11+192, Km11+300-Km11+522 và xử lý các vị trí mất an toàn giao thông Km9+850, Km10+100, Km11+310, Quốc lộ 15D, tỉnh Quảng Trị

Bên mời thầu: Sở Giao thông vận tải tỉnh Quảng Trị

Nội dung kiến nghị/đề nghị làm rõ

Tiêu chí HSMT:

Tại Mục 3 Chương III của HSMT yêu cầu:

Đối với các vật tư, vật liệu chính: bê tông nhựa (BTN): Trường hợp nhà thầu tự sản xuất bê tông nhựa: Nhà thầu phải có trạm trộn bê tông nhựa công suất ≥ 80T/h và khoảng cách từ vị trí trạm trộn đến chân công trình ≤ 100km (có bản vẽ sơ họa vị trí trạm trộn bê tông nhựa đến trung điểm gói thầu); đồng thời phải có tài liệu chứng minh trạm trộn được phép hoạt động (đăng kiểm; chứng nhận đảm bảo môi trường của trạm BTN…). Trường hợp trạm trộn BTN đáp ứng đầy đủ các yêu cầu nêu trên, nhưng khoảng cách từ vị trí trạm trộn đến chân công trình > 100km, thì nhà thầu phải có đề xuất các giải pháp kỹ thuật để đảm bảo nhiệt độ BTN khi rải đáp ứng quy định theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 13567-1:2022.

Biện pháp bảo đảm vệ sinh môi trường (VSMT) hợp lý, khả thi phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công: Nhà thầu có bản cam kết thực hiện và có sơ hoạ vị trí đổ phế thải đảm bảo về môi trường phù hợp với vị trí thực tế của địa phương theo quy định hoặc nhà thầu phải có bản gốc hoặc bản chụp được chứng thực hợp đồng nguyên tắc xử lý phế thải và VSMT cho gói thầu này với đơn vị có chức năng VSMT trên địa bàn thi công (yêu cầu cung cấp bản chụp được chứng thực Quyết định thành lập hoặc đăng ký kinh doanh của đơn vị có chức năng VSMT, văn bản được cơ quan chức năng giao nhiệm vụ thu gom, vận chuyển và xử lý phế thải).

Kiến nghị/đề nghị làm rõ của nhà thầu:

Nhà thầu cho rằng, HSMT yêu cầu có trạm trộn bê tông nhựa cách chân công trình từ 100 km trở xuống là vi phạm quy định tại khoản 3 Điều 44 Luật Đấu thầu 2023, vi phạm điểm e, Mục 1 của Phụ lục 8 Thông tư số 01/2024/TT-BKHĐT về việc nêu cự ly trạm trộn bê tông… trong giới hạn một vùng hoặc một cự ly cụ thể.

Về yêu cầu nhà thầu phải có hợp đồng nguyên tắc xử lý phế thải và vệ sinh môi trường cho Gói thầu với đơn vị có chức năng vệ sinh môi trường trên địa bàn thi công, Nhà thầu cho rằng yêu cầu này làm hạn chế nhà thầu. Trong quá trình chuẩn bị dự thầu, Nhà thầu cho biết đã thử liên hệ với một số đơn vị thu gom xử lý vật liệu đổ thải trên địa bàn tỉnh Quảng Trị thì bị từ chối. Nhà thầu kiến nghị Bên mời thầu bỏ các tiêu chí này nhưng không được chấp thuận.

Dẫn chiếu quy định của pháp luật, bình luận, phân tích của chuyên gia:

Chuyên gia đấu thầu cho rằng, HSMT quy định cụ thể về cự ly trạm trộn bê tông nhựa là không tạo điều kiện cho nhà thầu tham gia đấu thầu, không đúng với tinh thần của pháp luật đấu thầu.

Về yêu cầu phải ký hợp đồng nguyên tắc với đơn vị có chức năng vệ sinh môi trường trên địa bàn thi công, chuyên gia đấu thầu khẳng định là hạn chế nhà thầu tham gia, kể cả trường hợp Bên mời thầu chấp nhận việc nhà thầu ký hợp đồng với đơn vị có chức năng vệ sinh môi trường trên địa bàn tỉnh Quảng Trị cũng hạn chế sự tham gia của nhà thầu. Trường hợp nhà thầu không đáp ứng được yêu cầu này của HSMT thì theo quy định của pháp luật về đấu thầu, Bên mời thầu không được loại nhà thầu vì tiêu chí này.

Trả lời, giải quyết kiến nghị/đề nghị làm rõ:

Về khoảng cách từ vị trí trạm trộn BTN ≥ 80T/h đến chân công trình ≤ 100km, Sở GTVT tỉnh Quảng Trị cho biết, Bên mời thầu xây dựng trên cơ sở hiện trạng địa hình khu vực và Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 13567-1:2022 về việc bê tông nhựa phải đảm bảo nhiệt độ quy định trong quá trình thi công đến chân công trình.

Về yêu cầu vệ sinh môi trường, để có căn cứ kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện đảm bảo theo nội dung HSDT và quy định của pháp luật, nhà thầu khi tham dự thầu phải có biện pháp đảm bảo vệ sinh môi trường theo quy định và có bản cam kết thực hiện (không yêu cầu cam kết đổ thải tại vị trí cụ thể). Trên cơ sở năng lực của mình, nhà thầu có thể tự thực hiện hoặc thuê đơn vị thực hiện công tác đảm bảo vệ sinh môi trường để tính toán chi phí thực hiện Gói thầu phù hợp, đảm bảo theo đúng quy định của pháp luật và yêu cầu của HSMT.

Kết quả giải quyết kiến nghị/đề nghị làm rõ:

Sở Giao thông vận tải tỉnh Quảng Trị không sửa đổi, điều chỉnh HSMT.

Chuyên đề