Gói thầu: Mua sắm doanh cụ

0:00 / 0:00
0:00

Lĩnh vực: Hàng hóa

Dự án Xây dựng, cải tạo bổ sung doanh trại Trường Cao đẳng Kỹ thuật Thông tin

Bên mời thầu: Trường Cao đẳng Kỹ thuật thông tin - Binh chủng Thông tin Liên lạc

Nội dung kiến nghị/đề nghị làm rõ:

Tiêu chí HSMT:

Tại Điểm 1.2 Yêu cầu về kỹ thuật thuộc Mục 1 Chương V của HSMT yêu cầu:

Để đáp ứng các yêu cầu trên, Bên mời thầu yêu cầu nhà thầu phải sản xuất hàng hóa trên các máy móc hiện đại có độ chính xác cao đảm bảo tính năng về kỹ thuật, mỹ thuật, cụ thể tối thiểu có các máy móc:

Loại thiết bị

Số lượng

Máy đánh mộng dương

≥ 1 máy

Máy đánh mộng âm

≥ 1 máy

Máy bào

≥ 1 máy

Máy nén khí

≥ 1 máy

Điểm 1 Mục 3 Chương III Tiêu chuẩn đánh giá về kỹ thuật của HSMT:


Nội dung đánh giá

Sử dụng tiêu chí

đạt, không đạt

1. Đặc tính kỹ thuật của hàng hóa - Tiêu chuẩn chất lượng của hàng hóa


1. Đặc tính, thông số kỹ thuật của hàng hoá, tiêu chuẩn sản xuất, tiêu chuẩn chế tạo và công

nghệ

Nhà thầu phải có tài liệu chứng minh có đầy đủ năng lực, máy móc thiết bị đáp ứng về chất lượng, tiến độ, tiêu chuẩn chế tạo của gói thầu đáp ứng yêu cầu tại chương V của HSMT.

Đối với đơn vị thương mại phải chứng minh liên kết với đơn vị sản xuất có đầy đủ các yếu tố và phải có tài liệu chứng minh đơn vị sản xuất đó đáp ứng các yêu cầu trên

Đạt


Không đáp ứng một trong các yêu cầu trên

Không đạt

Kiến nghị/đề nghị làm rõ của nhà thầu:

Nhà thầu cho biết nội dung “1. Đặc tính, thông số kỹ thuật của hàng hoá, tiêu chuẩn sản xuất, tiêu chuẩn chế tạo và công nghệ” trong Mục 3.3, Chương III của HSMT vi phạm quy định tại điểm 3 Điều 44 Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15, cụ thể: HSMT không được nêu bất cứ điều kiện nào nhằm hạn chế sự tham gia của nhà thầu hoặc nhằm tạo lợi thế cho một hoặc một số nhà thầu gây ra sự cạnh tranh không bình đẳng.

Nhà thầu đề nghị Chủ đầu tư tiến hành xem xét, điều chỉnh HSMT, đảm bảo cạnh tranh, công bằng, minh bạch và hiệu quả kinh tế của công tác đấu thầu.

Trả lời, giải quyết kiến nghị/đề nghị làm rõ: Không có.

Kết quả giải quyết kiến nghị/đề nghị làm rõ:

Ngày 17/4/2024, Chủ đầu tư ban hành Văn bản số 597/QĐ-TCĐ về việc sửa đổi HSMT Gói thầu số 07 Mua sắm doanh cụ thuộc Dự án Xây dựng, cải tạo bổ sung doanh trại Trường Cao đẳng Kỹ thuật thông tin. Cụ thể, sửa đổi nội dung:

Tại Điểm 1 Đặc tính kỹ thuật của hàng hóa - Tiêu chuẩn chất lượng của hàng hóa thuộc Mục 3 Tiêu chuẩn đánh giá về kỹ thuật thuộc Chương III của HSMT, xóa bỏ 2 tiêu chí sau:

Nhà thầu phải có tài liệu chứng minh có đầy đủ năng lực, máy móc thiết bị đáp ứng về chất lượng, tiến độ, tiêu chuẩn chế tạo của Gói thầu đáp ứng yêu cầu tại chương V của HSMT.

Đối với đơn vị thương mại phải chứng minh liên kết với đơn vị sản xuất có đầy đủ các yếu tố và phải có tài liệu chứng minh đơn vị sản xuất đó đáp ứng các yêu cầu trên.

Tại Điểm 1.2 Yêu cầu về kỹ thuật thuộc Mục 1 Chương V của HSMT, xóa bỏ yêu cầu sau:

Để đáp ứng các yêu cầu trên, Bên mời thầu yêu cầu nhà thầu phải sản xuất hàng hóa trên các máy móc hiện đại có độ chính xác cao đảm bảo tính năng về kỹ thuật, mỹ thuật, cụ thể tối thiểu có các máy móc:

Loại thiết bị

Số lượng

Máy đánh mộng dương

≥ 1 máy

Máy đánh mộng âm

≥ 1 máy

Máy bào

≥ 1 máy

Máy nén khí

≥ 1 máy

Chuyên đề