Gói thầu: Mua sắm áo mưa và dù tặng khách hàng năm 2024

0:00 / 0:00
0:00

Lĩnh vực: Hàng hóa

Dự toán Mua sắm áo mưa và dù tặng khách hàng năm 2024

Bên mời thầu: Ngân hàng Thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Đông Sài Gòn

Nội dung kiến nghị/đề nghị làm rõ:

Tiêu chí HSMT:

Tại Chương III Tiêu chuẩn đánh giá HSDT, HSMT yêu cầu: Báo giá và hàng mẫu của nhà thầu phải gửi tới Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Đông Sài Gòn chậm nhất trước 15 giờ 00 ngày 31 tháng 5 năm 2024.

Kiến nghị/đề nghị làm rõ của nhà thầu:

Nhà thầu cho rằng, Bên mời thầu yêu cầu nộp hàng mẫu trước 15h00 ngày 31/5/2024 (trước thời điểm đóng thầu 09h00 ngày 01/06/2024) là sai quy định.

Điều 26 Thông tư 06/2024/TT-BKHĐT quy định: “HSMT không được đưa ra yêu cầu về hàng mẫu; trường hợp cần yêu cầu về hàng mẫu để đánh giá về kỹ thuật thì chủ đầu tư phải trình người có thẩm quyền xem xét, quyết định. Tờ trình phải nêu rõ lý do yêu cầu về hàng mẫu. Chủ đầu tư, bên mời thầu phải bảo đảm việc yêu cầu cung cấp hàng mẫu không dẫn đến làm tăng chi phí của gói thầu, hạn chế sự tham gia của nhà thầu hoặc nhằm tạo lợi thế cho một hoặc một số nhà thầu gây ra sự cạnh tranh không bình đẳng. Trường hợp HSMT có yêu cầu cung cấp hàng mẫu, nhà thầu có thể nộp bổ sung hàng mẫu trong thời hạn 05 ngày làm việc sau thời điểm đóng thầu”.

Nhà thầu đề nghị Bên mời thầu xem xét và sớm phản hồi để nhà thầu có căn cứ tham dự thầu.

Trả lời, giải quyết kiến nghị/đề nghị làm rõ:

Ngày 28/5/2024, Bên mời thầu có văn bản trả lời như sau:

Để đảm bảo đúng nhận diện thương hiệu BIDV - tiêu chuẩn kỹ thuật trên sản phẩm (áo mưa và dù tặng khách hàng năm 2024), cũng như đảm bảo cạnh tranh bình đẳng cho các nhà thầu tham gia Gói thầu Mua sắm áo mưa và dù tặng khách hàng năm 2024, Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Đông Sài Gòn (Chủ đầu tư) đồng ý với kiến nghị của nhà thầu về thời gian gửi hàng mẫu: nhà thầu có thể nộp bổ sung hàng mẫu trong thời hạn 05 ngày làm việc sau thời điểm đóng thầu ngày 01/06/2024.

Kết quả giải quyết kiến nghị/đề nghị làm rõ:

Các nội dung đã phát hành của HSMT giữ nguyên.

Chuyên đề