Gói thầu: 19/2023/XL-NL Xây dựng cụm công trình đầu mối và công trình phụ trợ (gồm cả xử lý mối) hồ Nậm Là

0:00 / 0:00
0:00

Lĩnh vực: Xây lắp

Dự án Cụm hồ Bản Phủ - Nậm Là, tỉnh Điện Biên

Bên mời thầu: Công ty TNHH Tư vấn xây dựng đấu thầu Giang Thành

Nội dung kiến nghị/đề nghị làm rõ:

Tiêu chí HSMT:

Bảng số 02 Yêu cầu về nhân sự chủ chốt thuộc Mục 2 Chương III của HSMT yêu cầu: Kinh nghiệm của nhân sự chủ chốt trong các công việc tương tự phải có xác nhận của chủ đầu tư.

Tại điểm 1 Mức độ đáp ứng yêu cầu kỹ thuật của vật liệu xây dựng thuộc Mục 3 Chương III của HSMT yêu cầu: Đối với các vật tư, vật liệu chính (xi măng, đá các loại, cát, sắt thép, ống thoát nước các loại, thuốc diệt mối Metavina 80LS...).

Kiến nghị/đề nghị làm rõ của nhà thầu:

Về yêu cầu đối với nhân sự chủ chốt, Nhà thầu cho biết, để chứng minh kinh nghiệm trong các công việc tương tự của nhân sự thì hoàn toàn có thể chứng minh qua các tài liệu liên quan đến quá trình thực hiện công việc của nhân sự như Hồ sơ nghiệm thu, Biên bản hoàn thành, xác nhận của các đơn vị quản lý liên quan. Yêu cầu “phải có xác nhận của chủ đầu tư” là hành vi hạn chế sự tham gia của các nhà thầu.

Về mức độ đáp ứng yêu cầu kỹ thuật của vật liệu xây dựng, Nhà thầu cho biết, trên thị trường có nhiều loại thuốc diệt mối đảm bảo chất lượng đáp ứng yêu cầu kỹ thuật, yêu cầu bảo vệ môi trường của hồ sơ thiết kế. HSMT yêu cầu nhà thầu dùng thuốc diệt mối Metavina 80LS là vi phạm điểm i khoản 6 Điều 16 Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 và khoản 7 Điều 12 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP.

Trả lời, giải quyết kiến nghị/đề nghị làm rõ:

Theo văn bản làm rõ HSMT, Công ty TNHH Tư vấn xây dựng đấu thầu Giang Thành cho biết, đối với nhân sự chủ chốt, HSMT yêu cầu: “Kinh nghiệm trong các công việc tương tự phải có xác nhận của chủ đầu tư” được hiểu là xác nhận của chủ đầu tư hoặc tài liệu tương đương”.

Về mức độ đáp ứng yêu cầu kỹ thuật của vật liệu xây dựng, Bên mời thầu cho biết đã nhập lại tiêu chuẩn đánh giá của HSMT được duyệt, trong đó đã bỏ tên thuốc diệt mối Metavina 80LS ra khỏi tiêu chuẩn đánh giá.

Kết quả giải quyết kiến nghị/đề nghị làm rõ:

Ngày 17/1/2024, Bên mời thầu gia hạn thời điểm đóng thầu đến ngày 27/1/2024. Thời điểm đóng thầu trước là ngày 22/1/2024.

Chuyên đề