(BĐT) - Bộ Kế hoạch và Đầu tư vừa cho biết, từ khi Luật Hợp tác xã (HTX) 2012 được ban hành đến nay, các bộ, ngành, địa phương đã xây dựng kế hoạch và hướng dẫn các nội dung liên quan đến phát triển kinh tế tập thể, HTX; tạo điều kiện cho nhiều HTX được thành lập và tham gia các chương trình mục tiêu, phát triển kinh tế - xã hội và từng bước khẳng định vai trò trong đời sống xã hội.
Các dự án vay vốn của các Quỹ Hỗ trợ phát triển hợp tác xã địa phương tập trung chủ yếu vào phát triển sản xuất, kinh doanh, đổi mới công nghệ, kỹ thuật, mở rộng thị trường… Ảnh: Huấn Anh

Các dự án vay vốn của các Quỹ Hỗ trợ phát triển hợp tác xã địa phương tập trung chủ yếu vào phát triển sản xuất, kinh doanh, đổi mới công nghệ, kỹ thuật, mở rộng thị trường… Ảnh: Huấn Anh

Tổng hợp báo cáo của các bộ, ngành, địa phương cho thấy, trong giai đoạn 2013 - 2021, doanh số của ngân hàng, các tổ chức tín dụng, quỹ phát triển cho vay đối với HTX, liên hiệp HTX đạt khoảng 50.882 tỷ đồng, ước dư nợ đối với HTX, liên hiệp HTX đến hết năm 2021 đạt khoảng 6.000 tỷ đồng. Đến nay, cả nước đã hỗ trợ được 5.876 HTX ứng dụng, chuyển giao công nghệ với tổng kinh phí khoảng 268,6 tỷ đồng (ngân sách trung ương hơn 91 tỷ đồng, ngân sách địa phương 177,6 tỷ đồng).

Bên cạnh đó, trong tổng số 2.090 HTX được hỗ trợ về đất đai giai đoạn 2013 -2021, có 286 HTX được giao tổng diện tích hơn 5 triệu m2 đất, 1.804 HTX được cho thuê tổng diện tích hơn 10,5 triệu m2 đất.

Theo báo cáo của Bộ Tài chính, hiện cả nước có 56 Quỹ Hỗ trợ phát triển HTX, bao gồm: 1 Quỹ Hỗ trợ phát triển HTX ở Trung ương và 55 Quỹ Hỗ trợ phát triển HTX ở địa phương, tổng nguồn vốn hoạt động của các Quỹ Hỗ trợ phát triển HTX là khoảng 2.450 tỷ đồng. Các dự án vay vốn của các Quỹ địa phương tập trung chủ yếu vào phát triển sản xuất kinh doanh, đổi mới công nghệ, kỹ thuật, mở rộng quy mô sản xuất, mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm, trong đó, cho vay hỗ trợ HTX nông nghiệp đạt 1.339 tỷ đồng.