Đôn đốc báo cáo kế hoạch đầu tư trung hạn vốn ngân sách nhà nước

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Bộ Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT) vừa có Văn bản số 5692/BKHĐT-TH đôn đốc việc báo cáo kế hoạch đầu tư trung hạn vốn ngân sách nhà nước giai đoạn 2021 - 2025 và năm 2021.
Đến 12h ngày 31/8/2020 sẽ đóng quyền truy cập, nộp báo cáo các nội dung về nhu cầu đầu tư vốn ngân sách nhà nước giai đoạn 2021 – 2025 và năm 2021 trên Hệ thống thông tin về đầu tư sử dụng vốn nhà nước - Ảnh Lê Tiên
Đến 12h ngày 31/8/2020 sẽ đóng quyền truy cập, nộp báo cáo các nội dung về nhu cầu đầu tư vốn ngân sách nhà nước giai đoạn 2021 – 2025 và năm 2021 trên Hệ thống thông tin về đầu tư sử dụng vốn nhà nước - Ảnh Lê Tiên

Căn cứ Luật Đầu tư công 2019 và các chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về lập kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 và xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách nhà nước năm 2021, Bộ KH&ĐT đã có các văn bản đề nghị các bộ, cơ quan trung ương và địa phương báo cáo về dự kiến nhu cầu đầu tư vốn ngân sách nhà nước năm 2021 và giai đoạn 2021 - 2025 gửi Bộ chậm nhất là ngày 15/8/2020.

Điều 51 Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 6/4/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công, các bộ, cơ quan trung ương và địa phương phải thực hiện việc lập kế hoạch đầu tư công trung hạn và hàng năm trên Hệ thống thông tin về đầu tư sử dụng vốn nhà nước. Tuy nhiên, đến 14h ngày 29/8/2020, Bộ KH&ĐT chưa nhận được đầy đủ báo cáo của các bộ, cơ quan trung ương và địa phương về kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 và năm 2021 trên Hệ thống thông tin về đầu tư sử dụng vốn nhà nước.

Thống kê của Bộ KH&ĐT cho thấy, 36/125 bộ, cơ quan trung ương và địa phương chưa gửi báo cáo nhu cầu vốn đầu tư ngân sách nhà nước giai đoạn 2021 - 2025 trên Hệ thống thông tin về đầu tư sử dụng vốn nhà nước, 98/125 bộ, cơ quan trung ương và địa phương đã gửi báo cáo nhu cầu vốn đầu tư ngân sách nhà nước năm 2021 trên Hệ thống thông tin về đầu tư sử dụng vốn nhà nước, bằng 78,4% tổng số các bộ, cơ quan trung ương và địa phương.

Bộ KH&ĐT thông báo đến 12h ngày 31/8/2020 sẽ đóng quyền truy cập, nộp báo cáo các nội dung về nhu cầu đầu tư vốn ngân sách nhà nước giai đoạn 2021 - 2025 và năm 2021 trên Hệ thống thông tin về đầu tư sử dụng vốn nhà nước. Sau thời gian trên, nếu các bộ, cơ quan trung ương và địa phương chưa nhập dữ liệu trên Hệ thống thông tin về đầu tư và sử dụng vốn nhà nước, Bộ KH&ĐT hiểu là các bộ, cơ quan trung ương và địa phương không có nhu cầu sử dụng vốn ngân sách nhà nước giai đoạn 2021 - 2025 và năm 2021.

Căn cứ dữ liệu trên Hệ thống thông tin về đầu tư sử dụng vốn nhà nước, Bộ KH&ĐT sẽ tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ, Chính phủ tại Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 8/2020 (ngày 4/9/2020) về nhu cầu đầu tư vốn ngân sách nhà nước và phương án phân bổ kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước năm 2021 và giai đoạn 2021 - 2025 cho các bộ, cơ quan trung ương và địa phương. Trong quá trình thực hiện trên Hệ thống thông tin về đầu tư sử dụng vốn nhà nước, trường hợp có vướng mắc về kỹ thuật trên Hệ thống đề nghị phản ánh kịp thời về Trung tâm Tin học của Bộ KH&ĐT để phối hợp xử lý.

Chuyên đề

Kết nối đầu tư