Xây dựng Hòa Bình: Nợ ngắn hạn tăng 57%

(BĐT) - Công ty CP Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình vừa công bố báo cáo tài chính quý IV/2017. Theo đó, doanh thu cả năm đạt 16.034 tỷ đồng, tăng gần 49% so với năm 2016. 

Lợi nhuận sau thuế đạt 860 tỷ đồng, tăng 51% so với năm 2016. Mặc dù doanh thu và lợi nhuận tăng mạnh nhưng lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh của Hòa Bình lại âm gần 934 tỷ đồng do các khoản phải thu tăng 2.217 tỷ đồng.

Tại thời điểm cuối năm 2017, tổng nợ phải trả của Công ty đạt 11.460 tỷ đồng, tăng 19% so với thời điểm đầu năm và chiếm 82% tổng tài sản. Trong đó, vay nợ ngắn hạn là 4.276 tỷ đồng, tăng 57% so với đầu năm.

 

Thế Anh