Sông Đà Hoàng Long gom thêm cổ phiếu Điện Tây Bắc

(BĐT) - Thông tin từ Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) cho biết, Công ty CP Sông Đà Hoàng Long đã mua thêm hơn 2,2 triệu trong tổng số 5 triệu cổ phần Công ty CP Đầu tư và Phát triển Điện Tây Bắc (mã chứng khoán: NED) đã đăng ký. 

Lý do không mua hết lượng đăng ký là điều kiện thị trường không cho phép. Với số cổ phần NED mới mua thêm, Sông Đà Hoàng Long đã nâng tỷ lệ nắm giữ tại Điện Tây Bắc từ mức 60,83% lên 66,93%.

Theo báo cáo tài chính đã kiểm toán, lợi nhuận sau thuế của Điện Tây Bắc đã tăng thêm 10 tỷ đồng so với báo cáo tài chính tự lập, từ 24,4 tỷ đồng lên 34,7 tỷ đồng. Nguyên nhân dẫn đến chênh lệch được Công ty đưa ra là do đã trích lập dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn 6,7 tỷ đồng vào Công ty TNHH MTV Xây lắp và Khai thác Vật liệu Xây dựng Tây Bắc (công ty con của Điện Tây Bắc) và ghi nhận tăng khoản người bán trả thay cho Công ty 3,5 tỷ đồng. Báo cáo tài chính kiểm toán đã hồi tố các khoản chi phí trích lập dự phòng này.

 

Hoàng Việt