Quý III/2017, PVI báo lãi 153 tỷ đồng

(BĐT) - Công ty CP PVI vừa công bố báo cáo tài chính quý III và kết quả kinh doanh 9 tháng đầu năm 2017. Tính riêng quý III, PVI ghi nhận doanh thu thuần giảm nhẹ, đạt 1.178 tỷ đồng. Giá vốn có sự gia tăng khiến cho lợi nhuận gộp giảm 18%, xuống 120,2 tỷ đồng.

Doanh thu tài chính tăng mạnh, đạt 182,8 tỷ đồng, trong khi chi phí lại ghi nhận âm 7 tỷ đồng. Lợi nhuận trước thuế của PVI đạt hơn 196 tỷ đồng, tăng trưởng 34%; lợi nhuận sau thuế đạt 153 tỷ đồng, tăng trưởng 26%. Về hoạt động tài chính, lãi tiền gửi và cho vay cùng doanh thu tài chính khác tăng mạnh; trong khi chi phí tài chính lại phát sinh khoản hoàn nhập dự phòng giảm giá đầu tư hơn 38,6 tỷ đồng. 

Hoàng Minh