Năm 2018, ACL dự kiến lãi tăng trên 50%

(BĐT) - ĐHĐCĐ thường niên 2018 của CTCP Xuất nhập khẩu Thủy sản Cửu Long An Giang (Mã CK: ACL) đã thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2018.

Theo đó, Công ty đặt chỉ tiêu doanh thu đạt 1.300 tỷ đồng, tăng 9,5%; lợi nhuận trước thuế đạt 35 tỷ đồng, tăng 50,8% so với thực hiện năm 2017; và ít nhất 30% lợi nhuận sau thuế được dùng để chia cổ tức.

Bên cạnh đó, Đại hội cũng thông qua nôi dung tăng vốn điều lệ của công ty con là Công ty TNHH MTV Xuất nhập khẩu thủy sản Đông Á từ 60 tỷ đồng lên 100 tỷ đồng.

Quý I/2018, Công ty ghi nhận mức doanh thu hợp nhất đạt 332 tỷ đồng, tăng 17,7%; lợi nhuận sau thuế đạt 5,8 tỷ đồng, tăng 176% so với cùng kỳ năm 2017.

T.H