Dược phẩm TW 3: Lợi nhuận vượt 100% kế hoạch năm

(BĐT) - Công ty CP Dược phẩm Trung ương 3 (Dược phẩm TW3) vừa công bố báo cáo tài chính quý IV/2017 với kết quả lợi nhuận sau thuế đạt 11,3 tỷ đồng, tăng 185% so với cùng kỳ năm 2016.

Đóng góp chính cho kết quả này là doanh thu quý IV/2017 đạt 78,6 tỷ đồng, tăng 12% so với cùng kỳ năm 2016. Trong khi đó giá vốn hàng bán chỉ tăng 3%, làm cho lợi nhuận gộp đạt 44,6 tỷ đồng, tăng 18,6%. Lũy kế cả năm 2017, Dược phẩm TW3 đạt 38,3 tỷ đồng lợi nhuận ròng, tăng 70,2% so với năm 2016 và vượt 100% kế hoạch cả năm 2017. Thu nhập cơ bản trên một cổ phần (EPS) đạt 5.240 đồng, tăng 61,5%.  

Hoàng Việt