Doanh nghiệp nhà nước có tổng tài sản hơn 3 triệu tỷ

(BĐT) - Theo Báo cáo của Chính phủ gửi Quốc hội về hoạt động đầu tư, quản lý, sử dụng vốn nhà nước tại doanh nghiệp năm 2017, tổng tài sản của các doanh nghiệp nhà nước (DNNN) đến hết năm 2017 là 3.015.478 tỷ đồng, tăng 3% so với năm 2016.
Ảnh minh họa: Internet
Ảnh minh họa: Internet

Tỷ trọng tài sản cố định của DNNN bình quân chiếm 39% tổng tài sản. Trong đó, khối các tập đoàn, tổng công ty, công ty mẹ - con có tổng tài sản là 2.776.384 tỷ đồng, chiếm 92% tổng tài sản. Các công ty TNHH MTV độc lập còn lại có tổng tài sản là 239.094 tỷ đồng, chiếm 8%.

Vốn chủ sở hữu của các DNNN là 1.371.561 tỷ đồng, tăng 4% so với thực hiện năm 2016. Tổng doanh thu đạt 1.605.050 tỷ đồng, tăng 8% so với thực hiện năm 2016. Lợi nhuận kế toán trước thuế của các DNNN đạt 167.579 tỷ đồng, tăng 26% so với thực hiện năm 2016.

Mức tăng lợi nhuận của các khối DNNN có khoảng cách rõ rệt. Cụ thể, khối các tập đoàn tăng 44% về lợi nhuận, khối các tổng công ty lại có mức lợi nhuận giảm 7%. Khối công ty mẹ - con và khối các doanh nghiệp độc lập đạt mức tăng lợi nhuận lần lượt là 8% và 12%. Tỷ suất lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp/vốn chủ sở hữu bình quân (ROE) bình quân chung của các DNNN năm 2017 là 10,2%. 

Xuân Yến