Dầu Tường An thông qua kế hoạch 250 tỷ đồng lợi nhuận bằng cả 3 năm trước khi gia nhập KIDO

Kế hoạch 250 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế năm 2018 của Tường An tương ứng với tổng lợi nhuận cả 3 năm liên tục trước khi Dầu Tường An trở thành thành viên của Tập đoàn KIDO.
Chủ tịch Nguyễn Thị Hạnh trình bày nội dung tại Đại hội cổ đông thường niên Tường An năm 2018
Chủ tịch Nguyễn Thị Hạnh trình bày nội dung tại Đại hội cổ đông thường niên Tường An năm 2018

Sáng ngày 16/4, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của CTCP Dầu thực vật Tường An (HOSE: TAC) đã chính thức diễn ra tại TP.HCM với hơn 94% cổ đông có quyền biểu quyết tham dự.

Theo báo cáo của ban điều hành Tường An, doanh thu năm 2017 của Công ty đạt 4.338 tỷ đồng, tăng 9% so với năm 2016 và hoàn thành 99,2% kế hoạch năm mà ĐHCĐ năm 2017 đã thông qua.

Năm 2017 cũng là năm đánh dấu sự bứt phá mạnh mẽ về hiệu quả hoạt động của Tường An, với doanh thu chỉ xấp xỉ năm trước nhưng lợi nhuận trước thuế của TAC tăng gần gấp đôi so với cùng kỳ, đạt 166 tỷ đồng, hoàn thành chỉ tiêu lợi nhuận cả năm mà ĐHCĐ giao phó. Lợi nhuận sau thuế đạt đến 132,75 tỷ đồng. Với kết quả đạt được, HĐQT Tường An đã trình cổ đông thông qua phương án điều chỉnh tăng cổ tức năm 2017 từ 16% lên 24% bằng tiền mặt.

Kế hoạch cho năm 2018, HĐQT Tường An trình cổ đông thông qua đặt mục tiêu đạt 5.100 tỷ đồng, tăng trưởng 18% so với năm 2017; lợi nhuận trước thuế ước đạt 250 tỷ đồng, tăng trưởng 51% so với lợi nhuận đạt được năm 2017 và phấn đấu chia cổ tức tỷ lệ 24%.


Trí thức trẻ