Bột giặt LIX đặt kế hoạch 550 tỷ đồng doanh thu trong quý I/2018

(BĐT) - Quý IV/2017, CTCP Bột giặt LIX ghi nhận mức doanh thu đạt 548 tỷ đồng, tăng 7% so với cùng kỳ năm 2016. 

Tuy nhiên, do giá vốn tăng hơn 9% nên lợi nhuận gộp từ bán hàng và cung cấp dịch vụ giảm nhẹ so với cùng kỳ.

Chí phí tài chính giảm 31%, chi phí bán hàng giảm 20%; trong khi đó, chi phí quản lý doanh nghiệp tăng 104% nên lợi nhuận sau thuế chỉ đạt 34 tỷ đồng, giảm 7% so với quý IV/2016.

Năm 2017, doanh thu của Công ty đạt 2.117 tỷ đồng, trong đó doanh thu nội địa chiếm 84%, đạt 1.780 tỷ đồng. Công ty ghi nhận mức lợi nhuận sau thuế đạt 147,7 tỷ đồng. EPS đạt 4.185 đồng/cổ phiếu.

Quý I/2018, Công ty đặt kế hoạch đạt 550 tỷ đồng doanh thu và 45 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế. 

Hoàng Hải