9 tháng Bảo Việt thu về hơn 30.900 tỷ đồng doanh thu

Tổng doanh thu hợp nhất ước đạt 30.932 tỷ đồng, tăng trưởng 32,4% so với cùng kỳ năm 2017.
9 tháng Bảo Việt thu về hơn 30.900 tỷ đồng doanh thu

Tập đoàn Bảo Việt (mã BVH-HoSE) công bố kết quả kinh doanh 9 tháng đầu năm (trước soát xét) với tổng doanh thu hợp nhất ước đạt 30.932 tỷ đồng, tăng trưởng 32,4% so với cùng kỳ năm 2017. Trong đó, Bảo hiểm Bảo Việt với tổng doanh thu ước đạt 8.253 tỷ đồng, tăng trưởng 21,8% và Bảo Việt Nhân thọ có tổng doanh thu ước đạt 21.929 tỷ đồng, tăng trưởng 39,4% so với cùng kỳ.

Tổng doanh thu của Công ty mẹ - Tập đoàn Bảo Việt - ước đạt 1.070 tỷ đồng Chi phí trích lập dự phòng nghiệp vụ tăng do mảng nhân thọ trích lập theo Thông tư 50/2017 mới có hiệu lực. Lợi nhuận trước thuế 9 tháng đạt 942 tỷ đồng. Tổng tài sản hợp nhất ước đạt 100.984 tỷ đồng.

Trong lĩnh vực bảo hiểm phi nhân thọ, Bảo hiểm Bảo Việt ước đạt tổng doanh thu phí bảo hiểm gốc 9 tháng đạt 7.276 tỷ đồng, tăng 25% so với cùng kỳ. Các nghiệp vụ chính gồm bảo hiểm trách nhiệm chung, bảo hiểm xe cơ giới, bảo hiểm y tế ước tăng 35,9%; 33,4% và 29,7%.

Tổng doanh thu của Bảo Việt Nhân thọ ước đạt 21.929 tỷ đồng, tăng trưởng 39,4% và tiếp tục đứng đầu về thị phần. Tổng doanh thu phí bảo hiểm ước đạt 15.498 tỷ đồng, tăng 26,1% so với cùng kỳ năm 2017.

Ứng dụng công nghệ số, Bảo Việt Nhân thọ đã liên tục nghiên cứu, ứng dụng công nghệ thông minh vào quá trình quản lý vận hành và phục vụ khách hàng như chatbot tự động phục vụ khách hàng 24/24 giờ, đa dạng hình thức thanh toán, nâng cao hiệu suất quy trình giải quyết quyền lợi bảo hiểm, ra mắt ứng dụng MyBVLife.

Công ty Quản lý Quỹ Bảo Việt (BVF) đạt hơn 87 tỷ đồng tổng doanh thu, ước tăng 16,1% so với cùng kỳ năm 2017 với các danh mục đầu tư của khách hàng đều đạt và vượt kế hoạch. Quỹ đầu tư trái phiếu Bảo Việt (BVBF) tiếp tục ghi nhận kết quả đầu tư tốt với mức tăng trưởng 8,93% trong 9 tháng đầu năm.


NDH