12 doanh nghiệp chốt danh sách trả cổ tức

SAV, LHG, PTS, BSI, VE4, BAX, TC6, NBC, PTD, C32, TV3 và DPC thông báo chốt danh sách cổ đông để thanh toán cổ tức bằng tiền...
Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

SAV, LHG, PTS, BSI, VE4, BAX, TC6, NBC, PTD, C32, TV3 và DPC thông báo chốt danh sách cổ đông để thanh toán cổ tức bằng tiền.

* Ngày 20/06/2019, Công ty Cổ phần Hợp tác Kinh tế và Xuất nhập khẩu SAVIMEX (mã SAV-HOSE) trả cổ tức bằng tiền năm 2018 với tỷ lệ 5%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 500 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 27/5/2019.

* Ngày 17/06/2019, Công ty Cổ phần Long Hậu (mã LHG-HOSE) chi trả cổ tức năm 2018 bằng tiền với tỷ lệ 16%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1.600 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 27/05/2019.

* Ngày 06/06/2019, Công ty Cổ phần Vận tải và Dịch vụ Petrolimex Hải Phòng (mã PTS-HNX) chi trả cổ tức năm 2018 bằng tiền với tỷ lệ 7%/cổ phiếu/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 700 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 28/5/2019.

* Ngày 12/06/2019, Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Đâu tư và Phát triển Việt Nam (mã BSI-HOSE) trả cổ tức năm 2018 bằng tiền với tỷ lệ 8%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 800 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 28/5/2019.

* Ngày 27/06/2019, Công ty Cổ phần Xây dựng điện VNECO4 (mã VE4-HNX) trả cổ tức năm 2018 bằng tiền với tỷ lệ 4%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 400 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 28/05/2019.

* Ngày 12/06/2019, Công ty Cổ phần Thống Nhất (mã BAX-HNX) chi cổ tức đợt 2/2018 với tỷ lệ 10%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 28/05/2019.

* Ngày 14/06/2019, Công ty Cổ phần Than Cọc Sáu - Vinacomin (mã TC6-HNX) chi trả cổ tức năm 2018 bằng tiền với tỷ lệ 5%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 500 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 28/05/2019.

* Ngày 28/06/2019, Công ty Cổ phần Than Núi Béo - Vinacomin (mã NBC-HNX) trả cổ tức năm 2018 bằng tiền với tỷ lệ 10%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 28/5/2019.

* Ngày 10/06/2019, Công ty Cổ phần Thiết kế Xây dựng Thương mại Phúc Thịnh (mã PTD-HNX) chi trả cổ tức năm 2018 bằng tiền với tỷ lệ 10%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 29/5/2019.

* Ngày 18/07/2019, Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng 3-2 (mã C32-HOSE) chi trả cổ tức bằng tiền còn lại năm 2018 với tỷ lệ 12%/cổ phiếu (01 cổ phiếu nhận được 1.200 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 30/5/2019.

* Ngày 17/06/2019, Công ty Cổ phần Tư vấn xây dựng Điện 3 (mã TV3-HNX) trả cổ tức năm 2018 bằng tiền với tỷ lệ 10%/cổ phiếu (01 cổ phiếu nhận 1.000 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 30/5/2019.

* Ngày 25/06/2019, Công ty Cổ phần Nhựa Đà Nẵng (mã DPC-HNX) chi trả cổ tức năm 2018 bằng tiền với tỷ lệ 9%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 900 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 30/5/2019.


VnEconomy