Quảng Nam: Đấu thầu 12 gói thầu thuộc dự án giao thông hơn 110 tỷ đồng

(BĐT) - UBND tỉnh Quảng Nam vừa phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án Đường giao thông đến trung tâm xã Trà Bui, huyện Bắc Trà My. Dự án gồm 12 gói thầu, trong đó có 1 gói thầu phi tư vấn; 1 gói thầu xây lắp.
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Tổng giá trị các gói thầu là 115,549 tỷ đồng. Dự án sử dựng nguồn vốn từ ngân sách tỉnh và ngân sách huyện Bắc Trà My.

Trong số 12 gói thầu của Dự án, gói thầu lớn nhất là Thi công xây lắp công trình dự kiến được tổ chức đấu thầu rộng rãi, phương thức một giai đoạn hai túi hồ sơ. Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu là từ quý III/2019, loại hợp đồng đơn giá điều chỉnh. Thời gian thực hiện hợp đồng là 1.080 ngày.

Gói thầu Thi công xây lắp công trình có giá là 109,938 tỷ đồng, trong đó phần xây lắp là 99,607 tỷ đồng; hạng mục chung là 4,343 tỷ đồng, phần dự phòng là 5,987 tỷ đồng. Tỉnh Quảng Nam giao cho UBND huyện Bắc Trà My là chủ đầu tư Dự án.      

Trần Kiên