Đồng Nai loại 1.058 dự án ra khỏi quy hoạch sử dụng đất

(BĐT) - Sở Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) tỉnh Đồng Nai cho biết, do thiếu tính khả thi và không phù hợp với yêu cầu thực tế, 1.058 dự án đầu tư tại tỉnh Đồng Nai, với diện tích 17.600 ha, đã bị loại ra khỏi quy hoạch sử dụng đất của Tỉnh đến năm 2020. 

Việc làm này nhằm tăng cường hiệu quả sử dụng đất, khắc phục tình trạng “xí đất chờ thời” của một số doanh nghiệp từng xảy ra trước đây.

Ngoài loại khỏi quy hoạch các dự án không khả thi, tỉnh Đồng Nai cũng điều chỉnh quy mô của 566 dự án với diện tích điều chỉnh giảm trên 2.022 ha; bổ sung vào quy hoạch 1.506 dự án với diện tích trên 3.000 ha.                

Trung Kiên