Lấy ý kiến góp ý Dự thảo Bộ giáo trình đào tạo về đấu thầu

(BĐT) - Dự thảo Bộ giáo trình đào tạo về đấu thầu với 3 tài liệu chính là: Giáo trình đào tạo đấu thầu cơ bản, Giáo trình đào tạo hành nghề đấu thầu, Giáo trình đào tạo giảng viên đã được đưa ra lấy ý kiến góp ý tại Hội thảo lấy ý kiến cho tài liệu đào tạo đấu thầu diễn ra trong hai ngày 4 và 5/10, tại Hà Nội.

Đây là Bộ giáo trình được xây dựng trên cơ sở các quy định pháp luật hiện hành về đấu thầu của Việt Nam, các chuẩn mực, kinh nghiệm và thông lệ của quốc tế với cách tiếp cận khoa học, hiện đại. Đơn vị chủ trì xây dựng là Trung tâm Đào tạo quốc tế của Tổ chức Lao động quốc tế (ITCILO).

Theo Cục Quản lý đấu thầu, Bộ Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT), ngay sau khi Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 được Quốc hội thông qua, Bộ KH&ĐT đã nghiên cứu, trình Chính phủ ban hành 3 Nghị định và Bộ KH&ĐT ban hành hơn 20 Thông tư hướng dẫn giúp tạo lập khung khổ pháp lý toàn diện, đầy đủ, khoa học, chuẩn mực đối với công tác đấu thầu lựa chọn nhà thầu và nhà đầu tư. Cùng với việc hoàn thiện khung pháp lý về đấu thầu, việc đào tạo nguồn nhân lực trong đấu thầu là một yêu cầu cấp thiết, đảm bảo sự chuyên nghiệp trong quá trình tổ chức lựa chọn nhà thầu.

Việt Anh