Hà Nội tập trung thực hiện chỉ tiêu ĐTQM trong năm 2019

(BĐT) - Ngày 4/9, Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Hà Nội vừa tổ chức tập huấn hoạt động giám sát, đánh giá đầu tư và hoạt động đấu thầu, hướng dẫn đấu thầu qua mạng cho các đơn vị phụ trách công tác quản lý đầu tư và tổng hợp đầu tư trên địa bàn Thành phố. Dựa trên số liệu thống kê về tình hình thực hiện ĐTQM, Sở KH&ĐT đề nghị, các cấp, ngành nỗ lực thực hiện hơn nữa mới hoàn thành được mục tiêu và lộ trình về ĐTQM được đặt ra cho năm 2019.
Hà Nội tập trung thực hiện chỉ tiêu ĐTQM trong năm 2019

Phát biểu tại Hội nghị tập huấn, ông Nguyễn Văn Đức, Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Hà Nội cho biết, sau khi Chính phủ ban hành Nghị định 84/2015/NĐ-CP ngày 30/9/2015 về giám sát và đánh giá đầu tư thì hàng năm UBND Thành phố Hà Nội đều ban hành các văn bản để chỉ đạo triển khai công tác giám sát đầu tư trên địa bàn. Tuy nhiên, thời gian qua, công tác giám sát và đánh giá đầu tư vẫn chưa được các chủ đầu tư thực hiện đầy đủ theo quy định hiện hành.

Đối với công tác đấu thầu, đặc biệt là đấu thầu qua mạng, UBND Thành phố đã ban hành nhiều văn bản yêu cầu thực hiện lộ trình và chỉ tiêu ĐTQM. Tuy nhiên, việc thực hiện ĐTQM trên thực tế chưa đạt lộ trình đề ra.

Thống kê trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, tỷ lệ thực hiện ĐTQM của TP. Hà Nội năm 2017 mới đạt 6,1%; năm 2018 mới đạt 14%. Năm 2019, Chính phủ ban hành Nghị quyết 01/NQ-CP yêu cầu tỷ lệ LCNTQM bằng hình thức chào hàng cạnh tranh, đấu thầu rộng rãi phấn đấu đạt tối thiểu 50% về số lượng gói thầu và 15% về tổng giá trị gói thầu. Tuy nhiên, việc thực hiện ĐTQM của Hà Nội trong 8 tháng đầu năm theo thống kê mới đạt 29,3% số lượng gói thầu và 17,8% tổng giá trị gói thầu.

Qua kiểm tra công tác đấu thầu trên địa bàn Thành phố, hầu hết chưa thực hiện việc lập kế hoạch, tổ chức kiểm tra, giám sát theo dõi công tác đấu thầu theo quy định. Riêng ĐTQM, có đơn vị chưa ban hành kế hoạch hành động từ năm 2017 và định kỳ 5 năm về đấu thầu qua mạng giai đoạn 2017 – 2021, chưa thực hiện đúng lộ trình về ĐTQM.

Ngay cả việc thực hiện chế độ báo cáo định kỳ, theo ông Nguyễn Văn Đức, vẫn còn chậm, chất lượng báo cáo chưa đạt yêu cầu. Có đơn vị không thực hiện báo cáo nên việc theo dõi, tổng hợp của Sở gặp khó khăn.

Hải Bình