(BĐT) - Dự thảo Quyết định phê duyệt phương án đơn giản hóa chế độ báo cáo định kỳ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT) đang được cơ quan soạn thảo lấy ý kiến rộng rãi. 
Chế độ báo cáo định kỳ một số lĩnh vực được kiến nghị bãi bỏ như: hoạt động đầu tư ra nước ngoài, đầu tư tại Việt Nam, đầu tư bằng nguồn vốn ODA… Ảnh: Tường Lâm

Chế độ báo cáo định kỳ một số lĩnh vực được kiến nghị bãi bỏ như: hoạt động đầu tư ra nước ngoài, đầu tư tại Việt Nam, đầu tư bằng nguồn vốn ODA… Ảnh: Tường Lâm

Theo Dự thảo Quyết định này, Bộ KH&ĐT kiến nghị bãi bỏ chế độ báo cáo định kỳ một số lĩnh vực thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ.

Cụ thể, đối với hoạt động đầu tư ra nước ngoài, kiến nghị bãi bỏ Báo cáo tình hình hoạt động của dự án đầu tư (định kỳ hàng năm). Lý do là vì việc theo dõi chỉ tiêu vốn chuyển ra nước ngoài của nhà đầu tư hiện đang trùng lặp với nội dung báo cáo của Ngân hàng Nhà nước.

Đối với hoạt động đầu tư tại Việt Nam, bãi bỏ Báo cáo tháng về tình hình thực hiện dự án đầu tư. Lý do là vì cơ quan quản lý nhà nước tại địa phương có thể sử dụng số liệu báo cáo này tại Báo cáo quý về tình hình thực hiện dự án đầu tư.

Đối với đầu tư bằng nguồn vốn ODA và vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ, bãi bỏ Báo cáo tổng hợp định kỳ hằng năm về tình hình vận động, thu hút viện trợ phi chính phủ nước ngoài của Liên hiệp Các tổ chức hữu nghị Việt Nam. Lý do là vì báo cáo này không được quy định tại Quy chế ban hành kèm theo Nghị định số 93/2009/NĐ-CP ngày 22/10/2009 của Chính phủ ban hành Quy chế quản lý và sử dụng viện trợ phi chính phủ nước ngoài.

Đối với hoạt động của hợp tác xã và liên hiệp hợp tác xã, bãi bỏ Báo cáo về tình hình phát triển kinh tế tập thể năm, báo cáo và kế hoạch phát triển kinh tế tập thể năm tiếp theo. Lý do là báo cáo này trùng với báo cáo tình hình hoạt động của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã.