Hà Nội thu hồi đất của 869 dự án, công trình

Trong năm 2016, HĐND TP. Hà Nội đã thông qua danh mục 869 công trình, dự án thu hồi đất, với diện tích là 2.748ha; danh mục 390 công trình, dự án chuyển mục đích đất trồng lúa, rừng phòng hộ, rừng đặc dụng, với diện tích là 832ha.
Năm 2016, Hà Nội đã thu hồi đất của hơn 869 dự án, công trình. Ảnh minh họa
Năm 2016, Hà Nội đã thu hồi đất của hơn 869 dự án, công trình. Ảnh minh họa

UBND TP. Hà Nội vừa có báo cáo về việc thực hiện ý kiến của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc rà soát quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất trên địa bàn thành phố.

Theo đó, về việc lập điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, Hà Nội cho biết, thực hiện Chỉ thị số 08/CT-TTg ngày 20/5/2015 của Thủ tướng Chính phủ về công tác điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016-2020) cấp quốc gia. Ngày 13/11/2015, UBND thành phố có Tờ trình số 83/TTr-UBND trình HĐND thành phố thông qua điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ cuối (2016-2020) TP. Hà Nội. Ngày 2/12/2015, HĐND thành phố đã ban hành Nghị quyết số 12/NQ-HĐND ngày 2/12/2015 thông qua làm cơ sở báo cáo Chính phủ phê duyệt theo quy định.

Thực hiện Văn bản số 1927/TTg-KTN ngày 2/11/2016 của Thủ tướng Chính phủ có phân bổ chỉ tiêu sử dụng đất đến năm 2020 cấp quốc gia, ngày 19/1/2017 UBND thành phố đã có Tờ trình số 153/TTr-UBND trình Chính phủ phê duyệt điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016-2020) của TP. Hà Nội. Tiếp đó, ngày 13/3/2017, Bộ Tài nguyên và Môi trường có Thông báo số 42/TB-BTNMT về kết quả thẩm định.

Ngày 12/5/2017, UBND thành phố Hà Nội có Báo cáo số 105/BC-UBND tiếp thu, giải trình ý kiến của Hội đồng thẩm định quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 của Bộ Tài nguyên và Môi trường và có Tờ trình số 25/TTr-UBND trình Chính phủ phê duyệt điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016-2020) của TP. Hà Nội.

Liên quan đến việc lập, phê duyệt kế hoạch sử dụng đất hằng năm, UBND TP. Hà Nội cho biết, căn cứ Luật Đất đai 2013, Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai 2013, trước 31/12 hằng năm, UBND thành phố tổng hợp và trình HĐND thành phố thông qua danh mục các công trình, dự án thu hồi đất; danh mục dự án, công trình chuyển mục đích đất trồng lúa, rừng phòng hộ để làm cơ sở phê duyệt kế hoạch sử dụng đất hằng năm của cấp huyện để làm căn cứ thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất.

Năm 2015, HĐND thành phố thông qua danh mục là 565 dự án, công trình thu hồi đất năm 2015, diện tích là: 1.375ha; danh mục 300 dự án, công trình chuyển mục đích đất trồng lúa, rừng phòng hộ năm 2015, diện tích là 575ha.

Năm 2016, HĐND thành phố thông qua danh mục là 886 dự án thu hồi đất với diện tích là: 2.112,9ha; danh mục 574 dự án chuyển mục đích đất trồng lúa, rừng phòng hộ, rừng đặc dụng, với diện tích là 1.216,3ha.

Cũng trong năm qua, HĐND thành phố thông qua danh mục là 869 công trình, dự án thu hồi đất, với diện tích là 2.748ha; danh mục 390 công trình, dự án chuyển mục đích đất trồng lúa, rừng phòng hộ, rừng đặc dụng, với diện tích là 832ha.


Reatimes.vn