Hà Nội bổ sung danh mục các dự án thu hồi đất năm 2017

Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội vừa thông qua Nghị quyết về việc điều chỉnh, bổ sung danh mục các dự án thu hồi đất năm 2017; danh mục dự án chuyển mục đích đất trồng lúa, rừng phòng hộ, rừng đặc dụng năm 2017.
Ảnh minh hoạ
Ảnh minh hoạ

Theo đó, Hội đồng nhân dân (HĐND) Thành phố Hà Nội quyết nghị bổ sung danh mục 77 dự án thu hồi đất năm 2017, với diện tích là 530,7 ha.

Kinh phí bố trí để bồi thường, giải phóng mặt bằng được tính toán trên cơ sở danh mục dự án được HĐND thông qua, đối với dự án sử dụng vốn ngân sách thành phố đã có trong kế hoạch đầu tư công được cân đối trong Nghị quyết về phân bổ dự toán ngân sách thành phố năm 2017 của HĐND.

Các dự án thuộc ngân sách cấp quận, huyện để các quận, huyện bố trí. Các dự án ngoài ngân sách do chủ đầu tư bố trí theo tiến độ đầu tư, bảo đảm bố trí đủ kinh phí phần giải phóng mặt bằng trong năm 2017.

HĐND thành phố cũng thống nhất bổ sung danh mục 44 công trình, dự án chuyển mục đích đất trồng lúa, rừng phòng hộ, rừng đặc dụng năm 2017, có diện tích 116 ha.

Ngoài ra, HĐND  Thành phố quyết nghị điều chỉnh giảm 20 dự án thu hồi đất năm 2017 với diện tích 48,86 ha; 11 dự án chuyển mục đích đất lúa, đất rừng phòng hộ, rừng đặc dụng với diện tích 14,35 ha tại Danh mục các công trình, dự án thu hồi đất năm 2017, dự án chuyển mục đích đất trồng lúa, rừng phòng hộ, rừng đặc dụng năm 2017.

Trước đó, báo cáo về kết quả thực hiện Nghị quyết số 19/NQ-HĐND ngày 06-12-2016 của HĐND thành phố và các quyết định phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2017, UBND thành phố cho biết, danh mục các dự án thu hồi đất, danh mục dự án chuyển mục đích đất trồng lúa, rừng phòng hộ trên địa bàn thành phố năm 2017 bao gồm 869 công trình, dự án thu hồi đất với diện tích là 2.748ha; 390 dự án, công trình chuyển mục đích đất trồng lúa, rừng phòng hộ, rừng đặc dụng với diện tích là 832ha.

Tính đến ngày 31/5/2017, số dự án thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất là 227 dự án, với diện thích 270,8 ha. Số dự án Sở Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn các thủ tục cắm mốc giới phục vụ công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư là 151 dự án, diện tích chuyển mục đích là 429 ha.


Reatimes.vn