(BĐT) - Thủ tướng Chính phủ vừa ký Quyết định số 26/2020/QĐ-TTg quy định chi tiết thi hành một số điều trong Nghị quyết số 973/2020/UBTVQH14 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về các nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư công nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2021 - 2025.
Việc phân bổ vốn đầu tư công phải bảo đảm tập trung, không phân tán, không dàn trải, đồng bộ, chất lượng, tiết kiệm, hiệu quả và phù hợp với khả năng cân đối nguồn lực. Ảnh: Lê Tiên

Việc phân bổ vốn đầu tư công phải bảo đảm tập trung, không phân tán, không dàn trải, đồng bộ, chất lượng, tiết kiệm, hiệu quả và phù hợp với khả năng cân đối nguồn lực. Ảnh: Lê Tiên

Quyết định quy định chi tiết các nhiệm vụ, chương trình, dự án sử dụng vốn đầu tư công nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2021 - 2025 của các ngành, lĩnh vực: quốc phòng; an ninh và trật tự, an toàn xã hội; giáo dục, đào tạo và giáo dục nghề nghiệp; khoa học, công nghệ; y tế, dân số và gia đình; văn hóa, thông tin; thể dục, thể thao; bảo vệ môi trường; các hoạt động kinh tế; hoạt động của các cơ quan quản lý nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức chính trị và tổ chức chính trị - xã hội; các nhiệm vụ, chương trình, dự án khác theo quy định của pháp luật.

Bên cạnh đó, Quyết định cũng quy định chung và chi tiết nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn đầu tư công cho các bộ, cơ quan trung ương; các địa phương.

Tại Quyết định, Thủ tướng yêu cầu trong quá trình phân bổ vốn đầu tư công nguồn ngân sách nhà nước, bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan trung ương và các địa phương phải quán triệt thực hiện phân bổ vốn đầu tư tập trung, không phân tán, dàn trải, đồng bộ, chất lượng, tiết kiệm, hiệu quả và phù hợp với khả năng cân đối nguồn lực. Việc phân bổ không để thất thoát, lãng phí; bảo đảm công khai, minh bạch; chịu trách nhiệm trước Thủ tướng và các cơ quan thanh tra, kiểm tra, kiểm toán về tính chính xác thông tin, số liệu và mức vốn phân bổ cho các dự án trong kế hoạch đầu tư công nguồn ngân sách nhà nước trung hạn và hằng năm của bộ, cơ quan trung ương và địa phương quản lý.